Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của BVSC diễn ra ngày 20/4/2021, đón tiếp 63 cổ đông tham dự. Trong số đó có 47 cổ đông tham dự trực tiếp và 16 cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền, đại diện cho 43.862.722 cổ phần, chiếm 60,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với mức trả cổ tức 8% bằng tiền mặt, phương án thù lao, lựa chọn đơn vị kiểm toán… cũng như thông qua các văn bản quan trọng liên quan tới quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày với cổ đông báo cáo đánh giá của HĐQT về việc triển khai Nghị quyết 2020 như việc thành lập các Ủy ban trực thuộc, báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận cũng như báo cáo thù lao. Ông Nhữ Đình Hòa, Tổng giám đốc BVSC báo cáo cổ đông về kết quả đạt được trong năm 2020 với tổng doanh thu đạt 594,46 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch và bằng 105% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 132,38 tỷ đồng, hoàn thành 167% kế hoạch, trong đó lợi nhuận sau thuế thực hiện là 105,03 tỷ đồng, hoàn thành 115% kế hoạch đề ra.

HĐQT BVSC đặt mục tiêu năm 2021, doanh thu đạt 661 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thực hiện là 116 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 10% so với cùng kỳ 2020

Các cổ đông BVSC đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, theo đó ngoài việc trích lập các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ với tỷ lệ 5% mỗi quỹ, sẽ thực hiện chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% trên mệnh giá và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động với tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối. Lợi nhuận để lại bổ sung nguồn vốn kinh doanh là 31,1 tỷ đồng, tăng 60% so với kế hoạch đề ra.

Một nội dung quan trọng tại Đại hội là các cổ đông thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cũng như trình Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát. Đây là các văn bản pháp lý quan trọng liên quan tới quản trị công ty, tuân thủ quy định tại Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020.

Về kế hoạch 2021, BVSC đặt mục tiêu doanh thu đạt 661 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thực hiện là 116 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 10% so với cùng kỳ 2020.

Được biết, BVSC vừa công bố kết quả quý I/2021. Theo đó, Công ty đạt 212,7 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế (đã thực hiện) đạt xấp xỉ 43 tỷ đồng trong bối cảnh TTCK Việt Nam khởi sắc cả về điểm số và thanh khoản trong quý I vừa qua.

BVSC là công ty chứng khoán hàng đầu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ và ngân hàng đầu tư danh tiếng trong nước và nước ngoài. Được thành lập từ năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (nay là Tập đoàn Bảo Việt), trực thuộc Bộ Tài chính, BVSC kế thừa thương hiệu uy tín và thế mạnh tài chính của một Tập đoàn tài chính bảo hiểm hùng mạnh. Hiện Tập đoàn Bảo Việt nắm giữ 59,93% vốn điều lệ tại BVSC./.