Lực lượng Công an nhân dân đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Sáng 4/7, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024. Tại sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến Hội nghị.

"Qua làm việc với đồng chí Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Tôi vui mừng được biết, ngày 04/7/2024, chúng ta sẽ tổ chức Hội nghị của Đảng uỷ Công an Trung ương để sơ kết 6 tháng đầu năm và bàn về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Vì điều kiện không thể về dự trực tiếp được; sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu của Hội nghị, tôi xin có một số ý kiến có tính gợi mở để các đồng chí tham khảo trong quá trình thảo luận, góp phần làm cho Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Hội nghị của chúng ta được tổ chức vào thời điểm không lâu sau khi Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV, với rất nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Theo Chương trình làm việc, tại Hội nghị lần này sẽ bàn và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, gồm: (1) Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo công tác đảng của Đảng bộ Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. (2) Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Công an. (3) Cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; và một số công việc quan trọng khác.”, Tổng Bí thư phát biểu.

Cũng theo Tổng Bí thư, nhìn lại 6 tháng đầu năm 2024, có thể thấy, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Trung ương Đảng, sự giám sát của Nhà nước, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự đồng lòng, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, Đảng uỷ Công an Trung ương đã phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, chủ động, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, vượt tiến độ đề ra. Có thể khẳng, 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an nhân dân đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, trong các báo cáo sơ kết, đánh giá của Đảng uỷ Công an Trung ương cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và phân tích những nguyên nhân cần phải khắc phục. Tôi đề nghị các đồng chí cần phải phân tích sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, có tính chiến đấu cao hơn nữa đối với các tồn tại, yếu kém, nhất là những tồn tại đã được chỉ ra nhiều lần, nhưng chưa khắc phục triệt để, tiếp tục củng cố và xây dựng "Lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 vấn đề lớn

Liên quan về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Tổng Bí thư cơ bản đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ mà các đồng chí đã nêu, đồng thời lưu ý, nhấn mạnh thêm một số điểm sau đây:

Một là, tinh thần chung trong 6 tháng cuối năm 2024 và các năm tiếp theo, Đảng uỷ Công an Trung ương cần tiếp tục phấn đấu là cấp uỷ tiêu biểu trong hệ thống chính trị, "gương mẫu, đi đầu" trong quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; 6 tháng cuối năm phải tốt hơn 6 tháng đầu năm, năm sau phải tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau phải tốt hơn nhiệm kỳ trước, an ninh, trật tự ngày càng phải tốt lên.

Hai là, Đảng uỷ Công an Trung ương tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược, duy trì, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng

Đề nghị các đồng chí bám sát Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024, hoàn thành các đề án, dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình thế giới, khu vực, nhất là sự điều chỉnh chiến lược, chính sách của các nước lớn, các nước láng giềng có liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương xử lý hài hòa quan hệ với các nước; tránh đối đầu, xung đột. Huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về bảo đảm, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, phục hồi kinh tế, chăm lo đời sống của nhân dân bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ba là, tăng cường các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, tuyệt đối không để các vụ việc mất an ninh, trật tự ở cơ sở chuyển hóa thành các vụ việc phức tạp về an ninh quốc gia trong mọi tình huống; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ các công việc hệ trọng của Đảng. Như các đồng chí đã biết, các công việc chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang được tiến hành chuẩn bị rất khẩn trương; Hội nghị Trung ương 10 khoá XIII tới đây sẽ bàn, thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng (về dự thảo các văn kiện và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV). Đây là những vấn đề mà cả nước quan tâm, nhưng đồng thời đây cũng là những vấn đề thường xuyên bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, nói xấu… gây hoang mang, nghi ngờ trong quần chúng nhân dân, gây chia rẽ nội bộ, chia rẽ Đảng với nhân dân, cao hơn là phủ nhận những thành tích, kết quả đạt được qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới; tác động thay đổi đường lối, chính sách, làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa…

"Do đó, tôi đề nghị các đồng chí cần nắm chắc tình hình, làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước, "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường". Tập trung các biện pháp phòng, chống thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, cài cắm nội gián của các thế lực địch, phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhất là ở các cơ quan trọng yếu, cơ mật. Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả từ sớm, từ cơ sở mọi vấn đề tiềm ẩn phức tạp, nhất là có giải pháp hiệu quả hơn nữa để ngăn chặn các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng đang rất phức tạp hiện nay.", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bốn là, cần quyết liệt, đồng bộ hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tập trung nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm, quyết liệt, không khoan nhượng trong đấu tranh với các loại tội phạm, tiếp tục nghiên cứu triển khai thí điểm xã, phường, huyện, tỉnh an toàn giao thông, không tội phạm, không ma tuý. Các đồng chí phải thực sự là lực lượng nòng cốt phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo với tinh thần "không ngừng", "không nghỉ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai"; đồng thời chú trọng phát hiện, kiến nghị khắc phục từ sớm các sơ hở, thiếu sót để giảm thiểu thiệt hại cho Nhà nước, nhân dân và các giải pháp phòng ngừa "không thể, không dám" tham nhũng, tiêu cực.

Năm là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

“Tôi tha thiết mong rằng, các đồng chí tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Với tinh thần "Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân", "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất", các đồng chí cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ lực lượng Công an nhân dân. Luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc…", "phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân", phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng nhân dân, lễ phép với nhân dân, dựa vào nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, xây dựng môi trường xã hội yên bình cho cuộc sống của nhân dân; không ngừng đổi mới lề lối, phương pháp công tác, phải làm cho dân ngày càng tin Công an hơn, ngày càng giúp đỡ Công an hơn. Lực lượng Công an phải đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân, thực sự là thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Mong các đồng chí chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thử thách đối với các đồng chí là nhân sự được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV và các đồng chí trong diện quy hoạch tham gia cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ các cấp; góp phần tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược, lãnh đạo, chỉ huy thật sự đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.”, Tổng Bí thư phát biểu.

“Từ nay đến hết năm 2024 và hết nhiệm kỳ, chúng ta có nhiều việc phải làm. Thời gian không còn nhiều, chỉ còn hơn 1 năm để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; kết quả của nhiệm kỳ này là tiền đề quan trọng để thực thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Trong Báo cáo của các đồng chí cũng đã đề ra 7 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác chuyên môn từ nay đến cuối năm 2024. Như vậy, về phương hướng, nhiệm vụ đã rõ, mục tiêu đã cụ thể, vấn đề là với quyết tâm chính trị thế nào, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo ra sao và quá trình tổ chức triển khai thực hiện, kết quả đạt được là gì? Do vậy, Tôi đề nghị các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thật sâu sắc trong toàn lực lượng Công an nhân dân để cùng thống nhất nhận thức, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với tinh thần "6 tháng đầu năm 2024 vừa qua đã nỗ lực cố gắng rồi, đã tốt rồi, thì 6 tháng còn lại của năm 2024 phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, đạt kết quả tốt hơn nữa", Tổng Bí thư nhấn mạnh./.