Cụ thể, theo số liệu thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong 8 tháng đầu năm 2023 có 124.684 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 57,6%). Cụ thể, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 71.833 doanh nghiệp, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2022. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 8 tháng đầu năm 2023 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 34.478 doanh nghiệp (chiếm 48,0%); tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 63.736 doanh nghiệp (chiếm 88,7%, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2022).

Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường chủ yếu tạm dừng kinh doanh trong ngắn hạn
Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng đầu năm chủ yếu là tạm dừng kinh doanh trong ngắn hạn

Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 41.064 doanh nghiệp, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2022. Các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng với 36.024 doanh nghiệp (chiếm 87,7%, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2022).

Số doanh nghiệp giải thể là 11.787 doanh nghiệp, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 4/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2022. Phần lớn doanh nghiệp giải thể trong 8 tháng đầu năm 2023 có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm) với 8.113 doanh nghiệp (chiếm 68,8%) và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 10.117 doanh nghiệp (chiếm 85,8%, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong tháng 8/2023, cả nước có 11.769 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, 5.178 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 2022; 5.216 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2022; 1.375 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại, giảm 29,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm ghi nhận mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, đạt 103.658 doanh nghiệp, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (89.899 doanh nghiệp)./.