Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức cuộc họp với các thành viên thị trường bao gồm: các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, công ty quản lý quỹ trong và ngoài nước…, nhằm trình bày về kế hoạch dự án và đôn đốc công tác phối hợp chuẩn bị hệ thống theo kế hoạch.

Kiểm thử hệ thống công nghệ mới cho thị trường chứng khoán, đa phần công ty chứng khoán chưa đạt
Theo HOSE, kết quả kiểm thử hệ thống mới cho thấy, đa phần các công ty chứng khoán chưa đạt

Về kết quả kiểm thử, HOSE đã tổng kết sơ bộ kết quả kiểm thử với thành viên thị trường trong thời gian vừa qua. Kết quả tại HOSE cho thấy, có 25/76 công ty chứng khoán đã hoàn thành 100% các kịch bản kiểm thử, 36/76 công ty đã thực hiện trên 80% và 15/76 công ty đạt dưới 80%.

Theo kế hoạch của nhà thầu KRX, phía Việt Nam sẽ tổ chức đợt kiểm thử cuối cùng (FAT) trong tháng 11/2023. Dự kiến KRX hoàn thành công tác chuẩn bị hệ thống vào cuối tháng 12/2023 để sẵn sàng triển khai.

Trong bối cảnh trên, Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị quyết tâm hoàn thành dự án và chuẩn bị hệ thống sẵn sàng đi vào vận hành vào cuối năm nay. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HOSE, HNX và VSDC cho biết, đối với các thành viên thị trường chưa sẵn sàng kịp tiến độ, thì sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền để có biện pháp nhằm hoàn thành dự án theo mục tiêu chung. Việc chuẩn bị sẵn sàng cho hệ thống mới là trách nhiệm của các thành viên thị trường và các đơn vị. HOSE, HNX, VSDC sẵn sàng hỗ trợ các công ty chứng khoán để đảm bảo đúng tiến độ dự án được Bộ Tài chính phê duyệt…/.