Cụ thể, theo tờ trình của HĐQT PCC1 dự kiến trình thông qua tại ĐHCĐ năm 2021, phương án trả cổ tức năm 2020 được đề xuất là 20%/vốn điều lệ, hình thức trả bằng cổ phiếu. Thời gian hoàn thành không muộn hơn quý IV/2021.

PCC1 dự kiến trả cổ tức năm 2020 là 20%

Mức đề xuất này của HĐQT PCC1 dự kiến trình ĐHCĐ 2021 cao hơn so với kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2020 thông qua là 15%. Lý do được HĐQT PCC1 đưa ra cho đề xuất là do lợi nhuận năm 2020 đạt vượt kế hoạch mục tiêu năm đã đặt ra, cụ thể là đạt 116% kế hoạch năm.

Liên quan đến kế hoạch lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2021, HĐQT PCC1 dự kiến trình ĐHCĐ lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2021 đạt 510,51 tỷ đồng, kế hoạch chia cổ tức ở mức 15%/Vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, phương án phát hành cổ phiếu mới cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP cũng sẽ được HĐQT PCC1 trình ĐHCĐ 2021 với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tương đương 3% tổng số lượng cổ phiếu PCC1 đang lưu hành và bằng 5.735.631 cổ phiếu, theo đó tổng giá trị theo mệnh giá dự kiến phát hành là 57.356.310.000 đồng, giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2020, trong bối cảnh chung nền kinh tế gặp khó khăn do tác động nặng nề kéo dài của đại dịch Covid 19 ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án trong lĩnh vực đầu tư năng lượng và bất động sản là các lĩnh vực cốt lõi của PCC1, công ty vẫn đạt kết quả kinh doanh khá khả quan. Tổng doanh thu năm 2020 ghi nhận đạt 6.679 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 544 tỷ đồng, tương đương 116%, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu là 8,15%./.