Ngày 23/9 tới, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu, theo hình thức đấu giá trọn lô. Đây là phiên đấu giá trọn lô thứ 2 được HNX tổ chức trong năm 2022.

Khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 56.949.500 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần SCIC đang sở hữu tại VIWASEEN và chiếm 98,16% vốn điều lệ thực góp của Công ty này. Giá khởi điểm của lô cổ phần là hơn 1.348 tỷ đồng/lô cổ phần.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VIWASEEN thời điểm quý II/2022 có tiến triển so với năm 2020 và 2021. Năm 2021, tổng doanh thu giảm 120,17 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng 16,75 tỷ đồng so với năm 2020, do doanh thu tài chính tăng 39,95 tỷ đồng đến từ khoản chuyển nhượng vốn đầu tư tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (Waseco).

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của VIWASEEN thông qua cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2022

% tăng/giảm so với năm 2021

1

Tổng doanh thu

1.445,2

161,41%

2

Vốn chủ sở hữu

739

0,11%

3

Lợi nhuận trước thuế

30,43

116,15%

4

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu

2,1%

33,5%

5

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu

7,4%

64%

6

Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức trên mệnh giá

0%

0%

Theo kế hoạch năm 2022 của VIWASEEN, Công ty sẽ chú trọng vào các giải pháp như triển khai công tác tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính giai đoạn 2021 – 2025; tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp nhất quán công tác đấu thầu, thi công, bố trí nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các dự án đầu tư đã và đang đưa vào vận hành...

Về lĩnh vực tài chính, VIWASEEN định hướng xây dựng kế hoạch tài chính đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư, thi công, đồng thời khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng.../.