Thực hiện Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nhằm triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2035 công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả đã được Đảng ủy, Hội đồng Thành viên PVN quyết liệt triển khai thực hiện và nhận được sự đồng thuận cao trong toàn bộ hệ thống chính trị của Tập đoàn.

Song song với việc tái cấu trúc tổ chức bộ máy điều hành, PVN cũng triển khai sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các ban/văn phòng phù hợp với năng lực, kinh nghiệm theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các ban chuyên môn/văn phòng dựa trên những nguyên tắc, tiêu chí đã được Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng Thành viên Tập đoàn thông qua.

Qua đó, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc được rà soát, quy định cụ thể, bước đầu đã khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo trong xử lý công việc. Đảm bảo một người có thể đảm nhiệm nhiều việc và một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ chế bảo lưu lương và chính sách nghỉ hưu sớm cũng được Tập đoàn chú trọng. Quá trình kiện toàn cán bộ trong bộ máy được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, tuân thủ đúng quy định, quy trình, tạo được sự thống nhất và đồng thuận trong toàn bộ cán bộ, đảng viên và người lao động. Chính vì thế, đến thời điểm hiện tại không có các ý kiến, khiếu nại về công tác cán bộ cũng như việc sắp xếp tinh giảm bộ máy.

Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tính đến hết tháng 12/2018, PVN đã thực hiện tinh giảm từ 32 xuống còn 17 đầu mối ban chuyên môn/văn phòng; số lượng phòng trong ban/văn phòng giảm từ 73 xuống còn 51 phòng; số lượng lãnh đạo ban giảm từ 111 người xuống 64 người… Đồng thời, Tập đoàn cũng đã kiện toàn được 14/15 trưởng các ban/văn phòng, 50 phó trưởng ban/văn phòng và 116 cán bộ quản lý cấp phòng. Lộ trình đến năm 2020, sẽ tinh giảm 200 người tại bộ máy tham mưu giúp việc của Tập đoàn. Cùng với đó, Tập đoàn đã giới thiệu để bầu/bổ nhiệm 14 cán bộ tham gia các vị trí quản lý điều hành, người đại diện Tập đoàn, ủy viên Hội đồng quản trị độc lập tại các đơn vị thành viên.

Qua công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy đã tạo một luồng sinh khí mới, khí thế mới trong mọi hoạt động của Tập đoàn. Việc cắt giảm các đầu mối ban chuyên môn/văn phòng và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong bộ máy bước đầu đã khắc phục được tình trạng ỷ lại, né tránh trách nhiệm, gây chậm trễ trong xử lý công việc. Cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn thể hiện sự tin tưởng, yên tâm lao động cống hiến, nỗ lực vượt khó để cùng lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

Đặc biệt, việc thành lập các Ban trên cơ sở hợp nhất các Ban thực hiện công việc cùng một quy trình giải quyết nhiệm vụ/một lĩnh vực của bộ máy điều hành PVN (như: Tài chính Kế toán, Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực, Công nghệ An toàn Môi trường, Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp) hay có chức năng, nhiệm vụ tương tự (như Quản lý hợp đồng) đã giúp giảm các công việc trùng lắp. Qua đó nâng cao tốc độ xử lý công việc, giảm bớt số lượng nhân sự cần thiết để có thể tổ chức thực hiện các công tác mới của Ban hoặc điều chuyển tới hỗ trợ, tăng cường nhân lực cho các đơn vị, dự án.

Mặc dù phải thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động, kinh tế thế giới tiềm ẩn không ít rủi ro, trong khi đó, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời, nhưng với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Đảng uỷ, Hội đồng Thành viên Tập đoàn, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt khó của người lao động toàn Tập đoàn, các chỉ tiêu sản xuất 11 tháng năm 2018 của PVN đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong 11 tháng năm 2018 Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước 108,122 nghìn tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch nộp ngân sách nhà nước năm 2018; hoàn thành sớm kết hoạch khai thác dầu thô năm 2018 trước 20 ngày; hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng dầu thô năm 2018 trước 15 ngày…

Xác định công tác tái cấu trúc doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp lãnh đạo, cấp ủy nhằm duy trì và tăng cường năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới về công nghệ, thị trường và xu hướng phát triển, trong thời gian tới, PVN sẽ tập trung hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh công việc, hoàn thiện công tác xây dựng định biên nhân sự và tiến hành đánh giá năng lực nhân viên; hoàn thiện hệ thống quản trị nhân lực theo các chuẩn mực quốc tế…

Với những kết quả tích cực bước đầu trong công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, PVN tự tin sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không chỉ trong năm 2018 mà cả những năm tiếp theo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.