Phát biểu tại Hội thảo, ông Đinh Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, việc xây dựng Quy hoạch Tỉnh thuộc đối tượng phải lập báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và được thực hiện đồng thời với việc xây dựng Quy hoạch Tỉnh.

Tham vấn chuyên gia Báo cáo đánh giá ĐMC của Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030
Ông Đinh Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: MPI

Để hoàn thiện báo cáo đáp ứng yêu cầu theo quy định, ông Đinh Thanh Tâm đề nghị các đại biểu cho ý kiến về căn cứ, phạm vi, phương pháp thực hiện ĐMC; so sánh đánh giá sự phù hợp quan điểm mục tiêu quy hoạch với quan điểm môi trường; biến đổi khí hậu; định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch; các vấn đề cần lưu ý trong bảo vệ môi trường.

Nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 522/QĐ-TTg, ngày 16/4/2020 với mục tiêu cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Tại Hội thảo, ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cho biết, triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Long An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập quy hoạch tỉnh; đầu mối chủ trì nhiệm vụ phối hợp với các sở, ngành tỉnh và Đơn vị tư vấn tổ chức xây dựng Quy hoạch tỉnh đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch; xác định xu thế và mức độ ảnh hưởng của việc thực hiện quy hoạch tới môi trường và luận chứng các giải pháp cần thiết khắc phục tối đa các tác động tiêu cực có thể xảy ra, đảm bảo phát triển bền vững; thực hiện đề xuất phân vùng môi trường, xác định vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải vào trong nội dung Quy hoạch Tỉnh và đã được đánh giá trong nội dung của ĐMC.

Với sự hỗ trợ, cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu, số liệu, các tài liệu liên quan sẵn có của tỉnh Long An, cùng với sự trao đổi thông tin, phối hợp, thảo luận giữa nhóm lập ĐMC, nhóm lập Quy hoạch tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đã giúp xem xét đúng các vấn đề môi trường, xã hội trong lập Quy hoạch, vì thế các đề xuất của Quy hoạch đều dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện các tác động môi trường, xã hội và biến đổi khí hậu.

Tham vấn chuyên gia Báo cáo đánh giá ĐMC của Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030
Ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cho biết, trên cơ sở các kiến nghị của nhóm ĐMC, nhóm Quy hoạch tỉnh thống nhất các nội dung điều chỉnh, hoàn thiện các nội dung Quy hoạch cho phù hợp. Ảnh: MPI

Tiến độ thực hiện của ĐMC đã bám sát với tiến độ lập quy hoạch tỉnh để đưa ra những đề xuất, kiến nghị kịp thời từ góc độ môi trường. Trên cơ sở các kiến nghị của nhóm ĐMC, nhóm Quy hoạch tỉnh thống nhất các nội dung điều chỉnh, hoàn thiện các nội dung Quy hoạch cho phù hợp.

Mục tiêu được Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra là phát triển Long An trở thành một trong những tỉnh công nghiệp mạnh trong Vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam, giữ vị trí số 1 vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL): (1) Kinh tế tỉnh Long An sẽ chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững, dịch chuyển theo hướng thân thiện môi trường, sử dụng công nghệ 4.0, tự động hóa sản xuất và dịch vụ; (2) Giá trị kinh tế sẽ được kết hợp với các giá trị xã hội: củng cố các giá trị văn hóa, an ninh, và dịch vụ công như y tế, giáo dục và đào tạo nghề; (3) Tích cực theo dõi và giảm thiểu những biến động do bệnh dịch, thiên tai và biến đổi khí hậu; (4) Ứng dụng phương pháp agile (linh hoạt) trong quá trình phát triển xã hội tỉnh Long An.

Long An đảm bảo các quy hoạch phát triển không gian và cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường kết nối vùng, tận dụng vị trí chiến lược giữa vùng ĐBSCL và TP. Hồ Chí Minh, tăng cường kết nối quốc tế. Tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông vận tải là một trong những ưu tiên cốt lõi nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và phát triển dịch vụ logistics, tận dụng vị trí chiến lược của Long An.

Long An sẽ tập trung bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, có các biện pháp ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của các hiện tượng này lên phát triển kinh tế - xã hội.

Long An đặt quốc phòng và an sinh xã hội lên hàng đầu, bảo đảm ổn định an ninh biên giới, hòa bình, hợp tác và tăng cường các mối quan hệ quốc tế. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Long An phấn đấu trở thành trung tâm phát triển kinh tế sôi động, bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long dựa trên nền tảng công nghiệp xanh, tự động hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; là cửa ngõ kết nối thông suốt, thuận tiện giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; tạo dựng môi trường sống bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân gắn với bảo tồn các tài nguyên, hệ sinh thái; bảo đảm ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Đánh giá ĐMC, đơn vị tư vấn khẳng định, các quan điểm, mục tiêu đưa ra trong Quy hoạch về cơ bản phù hợp với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường của quốc gia đã được ban hành.

Định hướng phát triển của tỉnh Long An đặt ra là thiết lập 3 trụ cột kinh tế mũi nhọn bao gồm: công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp, trong đó định hướng xây dựng nền nông nghệp bên vững, giảm ô nhiễm môi trường; sản xuất LNG bền vững, thông minh, thân thiện môi trường.

Các giải pháp bảo vệ môi trường được tích hợp trong định hướng, phương án phát triển ngành/lĩnh vực của Quy hoạch. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn cũng lưu ý, Quy hoạch có thể làm tăng nguy cơ ô nhiễm không khí; suy thoái và ô nhiễm nguồn nước; gia tăng chất thải rắn, suy giảm hệ sinh thái và đa dạng sinh học; suy giảm chất lượng môi trường đất.

Đơn vị tư vấn kiến nghị UBND tỉnh Long An lưu ý 6 giải pháp sau để đảm bảo phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

Thứ nhất, thực hiện tổ chức nghiên cứu, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của tỉnh Long An sau khi Kịch bản biến đổi khí hậu quốc gia năm 2020 được Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức công bố; đồng thời nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh.

Thứ hai, UBND tỉnh Long An tổ chức nghiên cứu, xây dựng các giải pháp thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn trong các ngành, lĩnh vực.

Thứ ba, UBND tỉnh Long An tổ chức nghiên cứu, đánh giá sức chịu tải của các sông chính trên địa bàn tỉnh để đề xuất phân vùng xả thải.

Thứ tư, UBND tỉnh Long An kiểm tra tiến độ, chất lượng, tính khả thi của các chương trình, dự án hàng năm.

Thứ năm, Việt Nam cũng đã cam kết đạt mục tiêu phát thải KNK bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị COP 26 vừa qua. Do vậy, UBND tỉnh Long An cần tổ chức nghiên cứu, thực hiện kiểm kê toàn diện, đầy đủ phát thải KNK của tỉnh để từ đó xây dựng các giải pháp, hành động giảm phát thải KNK nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam về hướng tới đạt mục tiêu của NDC và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thứ sáu, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghiên cứu, cập nhật các hệ số phát thải của các loại hình chất thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các ngành có lượng phát thải lớn để dự báo tổng lượng chất thải từng giai đoạn của thời kỳ quy hoạch, trên cơ sở đó có thể điều chỉnh các chính sách và giải pháp về công nghệ và bảo vệ môi trường cho phù hợp.

Tham vấn chuyên gia Báo cáo đánh giá ĐMC của Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: MPI

Tham gia ý kiến, các chuyên gia và đại diện các bộ, ngành là thành viên Hội đồng cho rằng, kết cấu, nội dung dự thảo báo cáo bám sát quy định; số liệu rõ ràng và bám sát thực tiễn; các quan điểm, mục tiêu đưa ra trong quy hoạch về cơ bản phù hợp với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường của quốc gia đã được ban hành... Tuy nhiên, để hoàn thiện dự thảo, các đại biểu đề nghị rà soát, cập nhật bổ sung và điều chỉnh nội dung tương ứng với các văn bản mới, đặc biệt là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bổ sung các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu theo cam kết của Việt Nam tại COP26, xây dựng các giải pháp, hành động giảm phát thải khí nhà kính nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam về hướng tới đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến về thành phần môi trường, di sản thiên nhiên, điều kiện về kinh tế - xã hội có khả năng bị tác động bởi quy hoạch; sự phù hợp của Quy hoạch tỉnh với quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường; đánh giá, dự báo xu hướng tác động của quy hoạch tỉnh đến biến đổi khí hậu; các phương pháp đánh giá môi trường chiến lược đã áp dụng. So sánh, đánh giá sự phù hợp của quan điểm, mục tiêu quy hoạch với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường, chiến lược, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; Tác động của biến đổi khí hậu; Giải pháp, định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch; Vấn đề cần lưu ý về bảo vệ môi trường, kiến nghị phương hướng và giải pháp duy trì xu hướng tích cực, hạn chế, giảm thiểu xu hướng tiêu cực trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý của đại biểu, ông Huỳnh Văn Sơn cho biết, sau Hội nghị này, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ khẩn trương phối hợp với các sở, ngành và đơn vị tư vấn lập quy hoạch, đơn vị tư vấn xây dựng báo cáo đánh giá môi trường Chiến lược (ĐMC) chỉnh sửa, hoàn thiện tất cả các Nội dung tại 2 báo cáo: Báo cáo quy hoạch tỉnh và Báo cáo Đánh giá Môi trường chiến lược, đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ để trình cấp có thẩm quyền theo quy định./.