Chuẩn bị cho Diễn đàn “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới”

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới”.

Thủ tướng sẽ chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021
Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình Diễn đàn

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, kịch bản điều hành Diễn đàn, rà soát thành phần đại biểu nhằm phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; đồng thời, chuẩn bị tốt công tác hậu cần, bảo đảm việc tổ chức Diễn đàn thiết thực, hiệu quả khi dịch bệnh COVID-19 ổn định và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền việc tổ chức Diễn đàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Diễn đàn và các hoạt động trong chương trình Diễn đàn; chuẩn bị trả lời các vướng mắc của kinh tế hợp tác, HTX.

Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số

Tháng 6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/2020/QĐ-TTg, phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, Chương trình đặt mục tiêu năm 2025 là phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI)…

Thủ tướng sẽ chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021
Tính đến cuối năm 2020, nước ta có trên 26.000 hợp tác xã

Liên quan đến hợp tác xã, Chương trình chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm. Xem xét thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số” với mục tiêu mỗi người nông dân được định hướng, đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo (giá, thời vụ...) nông sản, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp.

Thủ tướng giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng và triển khai chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh cho các đối tượng hợp tác xã và hộ kinh doanh, bên cạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác như: Nghiên cứu, xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số; Xây dựng phương pháp mới trong thu thập dữ liệu nhằm đo lường tác động của chuyển đổi số lên các mặt kinh tế - xã hội và người dân; Định kỳ công bố; cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển theo quy định của Luật Đầu tư công để thực hiện các dự án của Chương trình; Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình, hoạt động kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số, đồng thời phát hiện và ngăn chặn kịp thời các ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội và nền kinh tế, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các mô hình kinh doanh mới và mô hình kinh doanh truyền thống; Đẩy mạnh, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ…

Tính đến cuối năm 2020, nước ta có trên 26.000 hợp tác xã (trong đó có khoảng 17.500 hợp tác xã nông nghiệp, 8.600 hợp tác xã phi nông nghiệp), thu hút hơn 6 triệu thành viên tham gia. Số lao động làm việc trong hợp tác xã hơn 1 triệu người./.