Cập nhật ngày 31/08/2015 - 17:57:22

           

Tái cơ cấu Vinalines: Gánh nặng về tài chính vẫn còn đó!

- Mặc dù doanh thu 06 tháng đầu năm 2015 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) ở mức 9.356 tỷ đồng, song do công nợ quá lớn, không bù được lãi vay nên vẫn bị lỗ.

Theo báo cáo sơ kết 06 tháng đu năm 2015 ca Vinalines, Tng Công ty cơ bn đã hoàn thành c phn hóa 12 doanh nghip theo kế hoch, thoái vn ti 11 doanh nghip vi s tin thu v gn 1.257 t đng, nâng tng s doanh nghip thoái vn t khi thc hin Đ án tái cơ cu Vinalines giai đon 2012-2015 đến nay lên 32 doanh nghip, vi tng s tin thu v gn 1.800 t đng.

V tiến trình c phn hóa Công ty m Vinalines, Tng Công ty đã hoàn thành vic xây dng phương án c phn hóa, đang ch ý kiến ch đo, phê duyt ca Th tướng Chính ph, c gng bán đu giá c phn ln đu ra công chúng (IPO) trong quý III năm nay.

Cũng theo Báo cáo, trong thi gian qua bng cách t chc bán n thông qua Công ty TNHH Mua bán n Vit Nam (DATC) và mt phn nhn hoán đi các khon thoái vn ca Vinalines đ “cu tr n”, Công ty m Vinalines đã x lý, gim n được gn 3.700 t đng. Tuy nhiên, con s này mi ch chiếm ¼ s công n mà doanh nghip này phi tr.

Chính vì s lãi vay “khng l” phi tr, nên mc dù trong 6 tháng đu năm 2015, Công ty m đã có lãi 124 t đng, nhưng các khon n ln vn là gánh nng đè lên n lc thoát l ca các đơn v. Chính vì vy, 6 tháng đu năm 2015, Vinalines vn d kiến l 197 t đng (không bao gm các đơn v đang thc hin th tc phá sn).

Theo ông Lê Anh Sơn, Tng Giám đc Vinalines, toàn b các doanh nghip vn ti, hin ch có ba doanh nghip còn dương vn ch s hu nên không l. S doanh nghip còn li vn ch s hu không còn, do công n ln nên dù sn lượng, doanh thu tăng trưởng tt cũng không bù li được lãi vay. L đây ch yếu là l lũy kế, do các khon n vn rt ln. Vì vy, nếu không x lý được vn đ này, mi c gng sn xut, kinh doanh ca Vinaline cũng s “vô vng”. 

Cùng vi đó, th trường vn ti cũng vn tiếp tc gp khó khăn, giá cước vn chưa có chiu hướng hi phc do lượng cu hàng hóa trên th trường quá yếu so vi lượng cung dư tha ca tàu, các tàu hàng ri ti thi đim hin ti có mc thu không đ bù đp chi phí khai thác... đt ra nhng thách thc không nh đi vi Vinalines trong thi gian sp ti.

Trước nhng khó khăn đó, Tng Công ty đ ra nhng gii pháp tháo g, đó là: (1) Tiếp tc đy nhanh tiến đ x lý n ti các tổ chức tín dụng theo hình thc bán n cho DATC, Công ty Qun lý tài sn ca các t chc tín dng (VAMC), hoc chuyn n thành vn góp ti Công ty m và mt s doanh nghip thành viên; (2) X lý các tài sn là các tàu đóng mi d dang đ tr n; cơ cu khon n vay ngun 750 triu USD sau khi có hướng dn ca B Tài chính; (3) Tp trung hoàn thin các th tc đ tiếp tc gim t l vn ti các cng: Hi Phòng, Đà Nng, Cn Thơ, Sài Gòn, nhm to ngun tr n cho DATC mua n ti các t chc tín dng còn li theo phương án cơ cu n đã được phê duyt./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan