Cập nhật ngày 28/10/2015 - 09:26:25

           

Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước: chặng đường nước rút!

- Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm 2015, song thoái vốn ngoài ngành của các doanh nghiệp nhà nước mới đi chưa được nửa chặng đường. Các bộ, ngành đang ráo riết thực hiện các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh quá trình này.

“Ì ch” thoái vn

Theo B Tài chính, trong hai năm 2014-2015, các tp đoàn, tng công ty c nước phi thc hin thoái hơn 25 nghìn t đng vn đã đu tư vào năm lĩnh vc nhy cm.

Tng kết năm 2014, tng s các khon đu tư vào 05 lĩnh vc nói trên đã gim 4.258 t đng, đu tư thêm trên 1.401 triu đng. Khon đu tư thêm là do các đơn v ghi nhn c tc được chia bng c phiếu, doanh nghip hch toán tăng doanh thu hot đng tài chính và tăng giá tr khon đu tư ra ngoài doanh nghip tương ng vi s tin c tc được chia.

Tính t đu năm đến 19/08/2015, các đơn v đã thoái được 4.229 t đng, nâng tng s vn thoái được lên trên 8.487 t đng. Tng giá tr vn đu tư vào 5 lĩnh vc nhy cm gim 684,5 t đng do mt s đơn v được cp có thm quyn phê duyt điu chnh phương án tái cơ cu. Như vy, s vn đu tư vào 5 lĩnh vc nhy cm cn phi thoái tiếp đến cui năm 2015 là 17.470 t đng. Đ hoàn thành con s này trong nhng tháng còn li ca năm 2015 là mt thách thc rt ln.

Lý gii nguyên nhân s vn tn đng còn quá ln, ông Đng Quyết Tiến, Phó Cc trưởng Tài chính Doanh nghip, B Tài chính cho biết, tiến đ thoái vn ngoài ngành thi gian qua vn chm so vi kế hoch đt ra do nhiu nguyên nhân. Ngoài tác đng ca khng hong tài chính thế gii và nhng khó khăn ca kinh tế trong nước, rõ ràng phn ln do s ch đo thiếu quyết lit và tích cc ca các ch đu tư. Trên thc tế, chính các tp đoàn, tng công ty nhà nước li là nhng đơn v thoái vn nhanh nht, hiu qu nht và h dám t b c nhng khon đu tư đã sinh li nhun tt đ tuân th ch đo ca Chính ph. Trong khi đó, s vn tn đng ti khi ngân hàng thương mi, các doanh nghip bt đng sn còn rt ln. Đành rng, các doanh nghip cn thoái vn có quy mô ln, phm vi hot đng rng, phc tp, có s tham gia ca nhiu nhà đu tư ln, nên cn nhiu thi gian đ chun b... Song, quá chm như thế này thì cho thy, sc ỳ t cp có thm quyn ch đo vn là “nút tht” mu cht (Sông Trà, 2015).

Va “thúc”, va “chn”

Đ tiếp tc thúc đy tiến đ thoái vn, B Tài chính đã kiến ngh Chính ph mnh tay hơn na đi vi các đơn v, lãnh đo đơn v chây ỳ thc hin ch đo ca Chính ph.

Theo ông Trn Văn Hin, Phó Cc trưởng Cc Tài chính Doanh nghip, B Tài chính, các b, ngành và doanh nghip cn thc hin quyết lit vic ch đo sát sao tiến đ hoàn thành c phn hóa các doanh nghip còn li theo kế hoch đã đ ra trong năm 2015. Các b, ngành và đa phương cũng cn công khai danh sách và tiến đ c phn hóa các doanh nghip, đng thi đy mnh công tác giám sát, kim tra đ kp thi x lý các vn đ vướng mc phát sinh ti doanh nghip (Hng Vân, 2015).

Đc bit, đ ngăn chn tái din tình trng đu tư ngoài ngành tràn lan, kém hiu qu và đy nhanh tiến đ thoái vn ca các doanh nghip nhà nước, Chính ph đã ban hành Ngh đnh 91/2015/NĐ-CP, ngày 13/10/2015 v vic đu tư vn nhà nước vào doanh nghip và qun lý, s dng vn, tài sn ti doanh nghip.

Ngh đnh nêu rõ, doanh nghip nhà nước không được góp vn hoc đu tư vào lĩnh vc bt đng sn, ngân hàng, bo him, chng khoán và qu đu tư, tr nhng trường hp đc bit theo quyết đnh ca Chính ph. Trường hp doanh nghip có hot đng đu tư vn ra bên ngoài theo các lĩnh vc nêu trên, nhưng không thc hin cơ cu li các khon đã đu tư, cơ quan đi din ch s hu có trách nhim phi hp vi B Tài chính báo cáo Th tướng Chính ph xem xét, quyết đnh và x lý trách nhim đi vi hi đng thành viên hoc ch tch công ty theo quy đnh ca pháp lut hin hành.

Th hin s quyết tâm thoái vn, mi đây, Th tướng Chính ph cũng đã yêu cu thoái hết vn nhà nước ti 10 doanh nghip hin đang kinh doanh hiu qu, gm: Tng Công ty C phn Bo Minh (t l vn Nhà nước đang nm gi 50,7%); Tng Công ty C phn Tái bo him Quc gia Vit Nam (40,4%); các công ty c phn: Cơ khí và Khoáng sn Hà Giang (46,6%); Nha Thiếu niên Tin Phong (37,1%); H tng và Bt đng sn Vit Nam (47,6%); Nha Bình Minh (38,4%); Sa Vit Nam (45,1%); Xut, nhp khu Sa Giang (49,9%); FPT (6,0%); Vin thông FPT (50,2%)./.

Tham kho t:

1. B Tài chính (2015). Đy mnh thoái vn nhưng phi đm bo quy trình minh bch, truy cp t http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177092&item_id=183594858&p_details=1

2. Sông Trà (2015). Đy nhanh tiến đ thoái vn ngoài ngành, truy cp t http://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/27794002-day-nhanh-tien-do-thoai-von-dau-tu-ngoai-nganh.html

3. Hng Vân (2015). Tái cơ cu Doanh nghip nhà nước: Tăng tc toàn din đ cán đích, truy cp t http://nif.mof.gov.vn/portal/page/portal/nif/Newdetail?pers_id=160130590&item_id=184145941&p_details=1

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan