Cập nhật ngày 29/12/2017 - 11:54:52

           

Ngành công nghiệp có mức tăng trưởng đột phá

- Theo Tổng cục Thống kê, năm 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,4% so với năm 2016 (quý I tăng 4%; quý II tăng 8,2%; quý III tăng 9,7%; quý IV ước tính tăng 14,4%), cao hơn nhiều so với mức tăng 7,4% của năm 2016.

Công nghip chế biến, chế to có mc tăng trưởng cao nht trong 6 năm tr li đây

S liu ca cơ quan thng kê quc gia cho hay, sn xut công nghip tiếp tc tăng cao trong tháng cui năm. Ch s sn xut toàn ngành công nghip tháng 12/2017 ước tính tăng 11,2% so vi cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng gim 10%; công nghip chế biến, chế to tăng 17,8%; sn xut và phân phi đin tăng 9%; cung cp nước và x lý rác thi, nước thi tăng 15,7%.

Tính chung c năm 2017, ch s sn xut toàn ngành công nghip tăng 9,4% so vi năm 2016 (quý I tăng 4%; quý II tăng 8,2%; quý III tăng 9,7%; quý IV ước tính tăng 14,4%), cao hơn nhiu so vi mc tăng 7,4% ca năm 2016.

Trong các ngành công nghip, ngành chế biến, chế to tăng 14,5% (mc tăng trưởng cao nht trong 6 năm tr li đây), đóng góp ln nht vào tăng trưởng chung toàn ngành công nghip vi 10,2 đim phn trăm; ngành sn xut và phân phi đin tăng 9,4%, đóng góp 0,6 đim phn trăm; ngành cung cp nước và x lý rác thi, nước thi tăng 8,7%, đóng góp 0,1 đim phn trăm; ngành khai khoáng gim sâu 7,1%, làm gim 1,5 đim phn trăm mc tăng chung.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm nay tăng 9,4%

Xét theo công dng ca sn phm, các sn phm trung gian (phc v cho quá trình sn xut tiếp theo) năm 2017 tăng 11% so vi năm trước; sn phm phc v cho s dng cui cùng tăng 8,6% (trong đó sn phm là tư liu sn xut tăng 7,3%; sn phm phc v cho tiêu dùng ca dân cư tăng 9,2%). Ch s sn xut sn phm trung gian cao hơn ch s sn xut sn phm phc v cho s dng cui cùng cho thy, sn phm trung gian trong sn xut công nghip ca nước ta đã có s thay đi theo hướng gim dn ph thuc vào ngun nhp khu.

Trong năm 2017, mt s ngành công nghip cp II có ch s sn xut tăng cao so vi năm trước, đóng góp ch yếu vào mc tăng trưởng ca ngành công nghip chế biến, chế to: Sn xut sn phm đin t, máy vi tính và sn phm quang hc tăng 32,7% (tp trung sn xut đin thoi di đng thông minh giá tr cao và linh kin đin t xut khu toàn cu), đc bit tăng mnh trong quý IV vi mc tăng 55,6% (quý I tăng 5,9%, quý II tăng 20,5%, quý III tăng 47%); sn xut kim loi tăng 17,6%; sn xut sn phm t cao su và plastic tăng 14,4%; sn xut sn phm t kim loi đúc sn (tr máy móc, thiết b) tăng 13,5%; dt, sn xut giy và sn phm t giy cùng tăng 10,2%. Mt s ngành có mc tăng thp hoc gim: Sn xut thuc, hóa dược và dược liu tăng 3,3%; sn xut xe có đng cơ tăng 0,2%; khai thác than cng và than non bng năm trước; sn xut thuc lá gim 0,1%; khai thác du thô và khí đt t nhiên gim 9,3%.

Trong năm 2017, mt s sn phm công nghip ch yếu tăng cao so vi năm trước: St, thép thô tăng 31,6%; ti vi tăng 30,5%; thép cán tăng 17,5%; vi dt t si t nhiên tăng 12,6%; phân urê tăng 11,4%; phân hn hp NPK và sa bt cùng tăng 10,4%. Mt s sn phm tăng thp hoc gim: Thc ăn cho gia súc tăng 3,6%; thuc lá điếu tăng 2%; giày, dép da tăng 1,5%; than đá gim 0,5%; ô tô gim 6,6%; khí đt thiên nhiên dng khí gim 7,7%; du thô khai thác gim 10,8%; khí hóa lng (LPG) gim 14,8%.

Bc Ninh dn đu c nước v quy mô công nghip

Ch s sn xut công nghip năm 2017 so vi năm 2016 ca mt s đa phương có quy mô công nghip ln như sau: Bc Ninh tăng 37,2%; Hi Phòng tăng 21,6%; Thái Nguyên tăng 18,1%; Bình Dương tăng 11%; Vĩnh Phúc tăng 10,9%; Hi Dương tăng 10,5%; Đà Nng tăng 9,5%; Đng Nai tăng 8,7%; thành ph H Chí Minh tăng 7,9%; Cn Thơ tăng 7,3%; Hà Ni tăng 7,1%; Qung Ninh tăng 3,7%; Qung Nam gim 2,3%; Bà Ra - Vũng Tàu gim 3,1%.

Ch s tiêu th toàn ngành công nghip chế biến, chế to tháng 11/2017 tăng 1% so vi tháng trước và tăng 18,6% so vi cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, ch s tiêu th toàn ngành công nghip chế biến, chế to tăng 13,6% so vi cùng kỳ năm 2016 (cùng kỳ năm trước tăng 8,4%), trong đó mt s ngành có ch s tiêu th tăng cao: Dt tăng 28,7%; sn xut kim loi tăng 27,6%; sn xut thuc, hóa dược và dược liu tăng 21,7%; sn xut giường, t, bàn, ghế tăng 20,2%; sn xut da và các sn phm có liên quan tăng 17,6%; sn xut trang phc tăng 16,7%. Mt s ngành có ch s tiêu th tăng thp: Sn xut thiết b đin tăng 7,7%; sn xut sn phm thuc lá tăng 6,3%; sn xut xe có đng cơ tăng 4%.

Ch s tn kho toàn ngành công nghip chế biến, chế to ti thi đim 1/12/2017 tăng 8% so vi cùng thi đim năm trước, là mc tn kho thp nht trong nhiu năm qua, trong đó mt s ngành có ch s tn kho tăng thp hơn mc tăng chung hoc gim: Sn xut trang phc tăng 2,3%; sn xut phương tin vn ti khác tăng 1,9%; sn xut giường, t, bàn, ghế tăng 1,1%; sn xut da và các sn phm có liên quan bng cùng kỳ năm trước; sn xut thuc lá gim 0,1%; sn xut kim loi gim 2,7%; sn xut thuc, hóa dược và dược liu gim 9,4%; sn xut sn phm t cao su và plastic gim 30,2%. Mt s ngành có ch s tn kho tăng cao hơn mc tăng chung: Sn xut đ ung tăng 49,1%; sn xut xe có đng cơ tăng 35,2%; sn xut sn phm đin t, máy vi tính và sn phm quang hc tăng 29,7%; sn xut thiết b đin tăng 20,7%; sn xut giy và sn phm t giy tăng 18,2%; sn xut sn phm t khoáng phi kim loi tăng 16,2%.

T l tn kho toàn ngành công nghip chế biến, chế to bình quân 11 tháng năm 2017 là 65,9% (cùng kỳ năm trước là 66,1%), trong đó mt s ngành có t l tn kho cao: Sn xut thuc, hóa dược và dược liu 112,5%; sn xut xe có đng cơ 84,8%; sn xut hóa cht và sn phm hóa cht 84,7%; sn xut, chế biến thc phm 74,9%; sn xut sn phm t khoáng phi kim loi khác 74,2%.

S lao đng đang làm vic trong các doanh nghip công nghip ti thi đim 1/12/2017 tăng 5,1% so vi cùng thi đim năm trước, trong đó lao đng khu vc doanh nghip Nhà nước gim 0,7%; doanh nghip ngoài Nhà nước tăng 3,9%; doanh nghip có vn đu tư trc tiếp nước ngoài tăng 6,9%. Ti thi đim trên, s lao đng đang làm vic trong các doanh nghip ngành khai khoáng gim 1,1% so vi cùng thi đim năm trước; ngành công nghip chế biến, chế to tăng 5,4%; ngành sn xut, phân phi đin gim 1%; ngành cung cp nước, x lý rác thi, nước thi tăng 0,7%.

Lao đng trong các doanh nghip công nghip ti thi đim 01/12/2017 so vi cùng thi đim năm trước ca mt s đa phương có quy mô công nghip ln như sau: Bc Ninh tăng 21,6%; Đà Nng tăng 13,5%; Vĩnh Phúc tăng 12,8%; Hi Phòng tăng 9,9%; Thái Nguyên tăng 8,6%; Hi Dương tăng 8,1%; Cn Thơ tăng 5,5%; Đng Nai tăng 4,8%; Hà Ni tăng 3,6%; Qung Nam và Bình Dương cùng tăng 3,5%; TP. H Chí Minh tăng 0,7%; Qung Ninh gim 0,9%; Bà Ra-Vũng Tàu gim 3,2%.

Nhìn chung, trong năm 2017, mc dù ngành khai khoáng gim sâu so vi năm trước nhưng sn xut công nghip vn tăng trưởng tích cc nh đóng góp ca ngành công nghip chế biến, chế to vi mc tăng trưởng cao trong nhiu năm tr li đây; tình hình tiêu th sn phm thun li, tn kho mc hp lý và an toàn.

Tuy nhiên, tăng trưởng công nghip nước ta vn ch yếu da vào tăng trưởng v s lượng doanh nghip, vn đu tư và lao đng, trong khi năng sut, cht lượng, hiu qu và sc cnh tranh còn hn chế./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan