Cập nhật ngày 27/10/2015 - 18:08:03

           

Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ Việt Nam lĩnh vực tăng trưởng xanh

- Thông tin trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh với Đại sứ Đan Mạch, bà Charlotte Laursen, ngày 27/10/2015

                                                  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tiếp bà Charlotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch 

 

Phát biu ti bui tiếp, B trưởng Bùi Quang Vinh cho biết Vit Nam và Đan Mch có mi quan h hp tác tt đp. Mc cam kết vin tr ca Đan Mch trung bình hàng năm trong thi gian qua đt khong 64 triu USD/năm. Vin tr không hoàn li ca Đan Mch đã góp phn đáng k vào quá trình gim nghèo nhiu vùng min, đc bit là khu vc nông thôn Vit Nam. Nhìn chung 70% d án vin tr không hoàn li đt mc gii ngân cao. Các d án vin tr ca Đan Mch ch yếu tp trung các thành ph, th trn ln và khu vc nông thôn thuc vùng Đng bng Bc, Bc Trung b, còn phía Nam và khu vc min núi chưa có nhiu. Gn đây, Đan Mch đã tăng cường h tr cho các tnh vùng cao nguyên và min núi phía Bc.

B trưởng cho rng, Chương trình tín dng hn hp ca Đan Mch dành cho Vit Nam (nay đi tên là Chương trình Tài chính doanh nghip Danida) đã góp phn đáng k trong vic ci thin kết cu h tng nhiu đa phương ca Vit Nam. Nhng lĩnh vc được h tr tín dng tương đi đa dng (phát thanh truyn hình, thy sn, cp nước và v sinh môi trường...). Đến nay đã có 18 d án ca Đan Mch đã và đang tiến hành rút vn vi tng vn cam kết là 90,97 triu USD và tng vn rút là 80,78 triu USD. T Hip đnh hn mc tín dng năm 1999 đến nay, vic tr n ca Chính ph Vit Nam cho các bên cho vay ca Đan Mch được thc hin đy đ và đúng hn.

Bà Charlotte Laursen cm ơn B trưởng đã dành thi gian tiếp đón. Bà cho biết nhng năm gn đây, vin tr ca Đan Mch ch yếu theo phương thc hòa đng ngân sách hoc tài tr trc tiếp/đng tài tr cho nhng d án, chương trình ln, như d án “H tr Chương trình mc tiêu quc gia v nước sch và v sinh môi trường nông thôn giai đon 2011-2015”, d án “H tr khu vc doanh nghip, giai đon 2011-2014”, Chương trình Qun tr công và Ci cách hành chính, giai đon 2012-2015... Ngoài ra còn có mt s d án tăng cường năng lc quy mô nh thuc lĩnh vc môi trường, ci cách th chế, công ngh thông tin. Đến nay đã có 130 doanh nghip ca Đan Mch đang hot đng Vit Nam.

B trưởng Bùi Quang Vinh cm ơn bà Charlotte Laursen. Thi gian ti, B trưởng mong mun có s phi hp cht ch gia Đi s quán Đan Mch và B Kế hoch và Đu tư hơn na. Đc bit, phía Đan Mch h tr Vit Nam vào lĩnh vc tăng trưởng xanh, giáo dc, thc phm, nông nghip và y tế. B trưởng Bùi Quang Vinh cũng bày t kỳ vng khi FTA Vit Nam - EU được ký kết, quy mô và hiu qu hp tác gia Vit Nam - Đan Mch, bao gm tt c các lĩnh vc thương mi, đu tư, hp tác phát trin…, s được m rng và đy mnh hơn.

 

Vit Nam đã ký vi Đan Mch 03 Hip đnh khung v tín dng hn hp  (vào năm 1995, 1999 và 2002), trong đó mi Hip đnh đu có giá tr tín dng là 40 triu USD. Trên cơ s 03 Hip đnh khung, Vit Nam đã ký vi các t chc tín dng ca Đan Mch 03 Hip đnh hn mc tín dng. Đ to điu kin cho Vit Nam s dng tín dng ca Đan Mch, tháng 4/2007 B Kế hoch và Đu tư và B Hp tác Phát trin Đan Mch đã tiếp tc ký Hip đnh khung v tín dng hn hp vi điu kin ưu đãi hơn (b quy đnh ràng buc v điu kin xut x hàng hóa) và không hn chế tng mc tín dng trong tng giai đon trước đây.

Ngày 19/09/2013, B Kế hoch và Đu tư và B Hp tác Phát trin Đan Mch ký Hip đnh khung mi thay thế Hip đnh khung đã ký năm 2007. Vic ký kết Hip đnh khung mi nhm đi tên công c h tr (trước đây gi là “Tín dng hn hp Đan Mch”, nay đi thành “Công c tài chính doanh nghip Danida”) và gia hn vic s dng vn vay ưu đãi cho Vit Nam đến 31/12/2018. Vi Hip đnh khung này, Đan Mch s ưu tiên cp tín dng cho các d án thuc lĩnh vc như: tăng trưởng xanh, giáo dc, thc phm, nông nghip và y tế, chng biến đi khí hu. 

 

Thanh Hà
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan