Cập nhật ngày 13/07/2017 - 17:35:23

           

Tổng hợp, giao và giải ngân kế hoạch vốn NSNN, TPCP năm 2017

- Trong tháng 7/2017, khẩn trương rà soát, hoàn thiện đăng ký kế hoạch và thủ tục các dự án đã dự kiến trong kế hoạch đầu tư nguồn NSNN và TPCP năm 2017 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công điện đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị, xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, tổng hợp, giao và giải ngân kế hoạch vốn NSNN, TPCP năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan trên khẩn trương rà soát, chủ động và tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục về xây dựng, đấu thầu; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được giao kế hoạch vốn; Nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục về thanh, quyết toán để giải ngân vốn từ Kho bạc Nhà nước.

Trong tháng 7/2017, khẩn trương rà soát, hoàn thiện đăng ký kế hoạch và thủ tục các dự án đã dự kiến trong kế hoạch đầu tư nguồn NSNN và TPCP năm 2017 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, cần chủ động, khẩn trương triển khai các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tổng hợp, giao, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN và TPCP năm 2017 tại các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo kết luận ban hành trong tháng 7/2017.

“Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan để xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện”, công điện nêu rõ.

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Bộ, ngành và cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trước ngày 15/7/2017 và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành nhưng không bố trí đủ vốn theo tổng mức đầu tư được duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và cơ quan liên quan bố trí đủ vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác như đã cam kết để hoàn thành dự án theo đúng quy định.

Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020, cần bố trí đủ vốn NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án ngay trong giai đoạn 2016 - 2020.

Với các dự án dự kiến khởi công mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo đầy đủ các thông tin theo quy định; Đồng thời, tuân thủ mẫu quyết định phê duyệt dự án tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công.

“Các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ động triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Công điện và gửi văn bản liên quan về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2017”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ thời hạn gửi báo cáo./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan