Trong tháng 10, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt mức 2,15 tỷ USD, tăng gần 87% so với số thực hiện của tháng trước. Số vốn đăng ký của tháng 10 đạt gần 2,14 tỷ USD, cho thấy không có sự khác biệt quá lớn giữa tỵ̉ vốn đăng ký và vốn giải ngân trong tháng.

Đến ngày 20/10/2015 c nước có 1.657 d án mi được cp giấy chứng nhận đầu tư vi tng vn đăng ký là 12,42 t USD, có 667 lượt d án đăng ký tăng vn đu tư vi tng vn đăng ký tăng thêm là 6,86 t USD. Như vy, trong 10 tháng đu năm, tng s vn đăng ký mi và đăng ký tăng thêm là 19,28 t USD. Tính riêng tháng 10, s d án đu tư đăng ký mi là 225 d án, tăng 5,63% so vi tháng 9; s lượng d án đu tư đăng ký thêm đt mc tăng đt biến là 206 d án, tăng lên 186% so vi tháng 9 (tháng 9 s d án đăng ký tăng thêm là 72). Xét v quy mô vn, tng vn đu tư đăng ký mi và tăng thêm tháng 10 đt 2,14 t USD, gim 44% so vi tháng 9. Trong tháng 10, s lượng da án đăng ký mi và tăng thêm tăng nhưng mc vn li gim so vi tháng trước cho thy quy mô vn ca các d án trong tháng còn thp.

Nhà đu tư nước ngoài đã đu tư vào 17 ngành lĩnh vc, trong đó lĩnh vc Công nghip chế biến, chế to là lĩnh vc thu hút được nhiu s quan tâm ca nhà đu tư nước ngoài vi 816 d án đu tư đăng ký mi và 499 lượt d án tăng vn, vi tng s vn cp mi và tăng thêm là 12,49 t USD, chiếm 64,7% tng vn đu tư đăng ký.

Lĩnh vc sn xut, phân phi đin đng th hai vi 7 d án đăng ký cp mi và 5 lượt d án tăng vn vi tng vn đu tư đăng ký cp mi và tăng thêm là 2,61 t USD, chiếm 13,6% tng vn đu tư. Đng th ba là lĩnh vc Kinh doanh bt đng sn vi 25 d án đu tư mi và 8 lượt d án tăng vn, tng vn đu tư đăng ký cp mi và tăng thêm là 2,13 t USD chiếm 11,1% tng vn đu tư.

Trong 10 tháng năm 2015, đã có 58 quc gia và vùng lãnh th có d án đu tư ti Vit Nam. Hàn Quc vn gi nguyên v trí dn đu vi tng vn đu tư đăng ký cp mi và tăng thêm là 6 t USD, chiếm 31,3% tng vn đu tư ti Vit Nam (trong tháng 10 s vn tăng lên ca các nhà đu tư Hàn Quc đt 255,87 triu USD). Malaysia đng v trí th hai vi s vn là 2,53 t USD, chiếm 13,1% tng vn đu tư (trong tháng 10 s vn tăng thêm ca các nhà Malaysia đt 27,13 triu USD). Hai quc gia này vn gi v trí như tháng trước. Nht Bn đã vươn lên đng v trí th ba vi s vn đu tư là 1,48 t USD chiếm 7,7% tng vn đu tư, tiếp theo là Vương quc Anh đng v trí th tư s vn đu tư là 1,27 t USD chiếm 6,6% tng vn đu tư.

Nhà đu tư nước ngoài đã đu tư vào 49 tnh, thành ph, trong 10 tháng năm 2015 Bc Ninh vn gi nguyên v trí dn đu vi tng vn đu tư đăng ký cp mi và tăng thêm là 3,52 t USD, chiếm 18,2% tng vn đu tư đăng ký. TP H Chí Minh đng th hai vi tng vn đăng ký cp mi và tăng thêm là 2,7 t USD, chiếm 14%. Trà Vinh đng th ba vi tng s vn đăng ký cp mi và tăng thêm 2,52 t USD, chiếm 13,1% tng vn đu tư. Như vy, theo đa bàn đu tư, Bc Ninh, TP H Chí Minh, Trà Vinh vn là 3 tnh thành gi nguyên được v trí so vi tháng trước.

Xut khu ca khu vc đầu tư nước ngoài (k c du thô) trong 10 tháng năm 2015 đt 95,05 t USD, tăng 14,3% so vi cùng kỳ năm 2014, chiếm 70,6% tng kim ngch xut khu. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 10, mức xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt 9,85 tỷ USD (giảm 7% so với tháng 9).

Nhp khu ca khu vc đầu tư nước ngoài 10 tháng năm 2015 đt 82,09 t USD, tăng 19,3% so vi cùng kỳ năm 2014, chiếm 59,2% tng kim ngch nhp khu. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 10, mức nhập khẩu đạt 8,79 tỷ USD (tăng 8,9% so với tháng 9).

Tính chung trong 10 tháng năm 2015, khu vc đầu tư nước ngoài xut siêu 12,9 t USD./.