Theo Dự thảo, các thông tin mà doanh nghiệp nhà nước cần phải công bố, đó là: Chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp; Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ công ích (nếu có) hàng năm của doanh nghiệp; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư hàng năm của doanh nghiệp; Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và kết quả thực hiện; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp; Chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Thông tin công bố phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật. Việc công bố thông tin phải do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Trong đó, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố. Trường hợp thực hiện công bố thông tin thông qua người được ủy quyền công bố thông tin, doanh nghiệp phải gửi thông báo ủy quyền thực hiện công bố thông tin tới người đại diện chủ sở hữu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Người được ủy quyền công bố thông tin phải là người có thẩm quyền ký, đóng dấu theo quy định nội bộ của doanh nghiệp.

Nếu người quản lý doanh nghiệp nhà nước vi phạm các quy định, như: không nộp, nộp không đầy đủ, không đúng hạn các nội dung công bố thông tin theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, của đại diện chủ sở hữu nhà nước thì sẽ bị khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc...

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định, chậm công bố thông tin đến 20 ngày làm việc, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công khai danh sách các doanh nghiệp này trên địa chỉ http://www.business.gov.vn và thông báo cho đại diện chủ sở hữu nhà nước biết để đôn đốc, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định, chậm công bố thông tin đến 40 ngày làm việc, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập danh sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thanh tra chính phủ xem xét thanh, kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp trên./.