Số thu nội địa 7 tháng qua ước đạt 532,5 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2016. Cụ thể: Thu tiền bán bớt cổ phần sở hữu của Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạt 16,7% dự toán, bằng mức thực hiện cùng kỳ năm 2016; thu cổ tức, lợi nhuận còn lại của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ đạt 40,7% dự toán, giảm 11%; thu tiền sử dụng đất ước đạt 93,5% dự toán, tăng 29,8%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 77,9% dự toán, tăng 13,8%; các khoản thu nội địa còn lại đạt 53,7% dự toán, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả nước có 43/63 địa phương thu nội địa đạt từ 56% dự toán trở lên, trong đó không kể thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì có 12 địa phương đạt trên 62% dự toán; 52/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn 20 địa phương thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán (dưới 56%); 11 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ do nguyên nhân khách quan.

Thu về dầu thô ước đạt 27,1 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng dầu thanh toán 7 tháng ước đạt 7,94 triệu tấn, bằng 64,6% kế hoạch, bằng 88,6% so với cùng kỳ năm 2016; giá dầu thanh toán bình quân 7 tháng khoảng 53,7 USD/thùng, cao hơn 3,7 USD/thùng so với giá tính dự toán.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 165 nghìn tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2016, trên cơ sở tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 18,2%, trong đó kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho NSNN tăng mạnh. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (59,5 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 105,58 nghìn tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán.

Tổng chi NSNN 7 tháng đạt 695,16 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016 với số chi đầu tư phát triển đạt khoảng 119,36 nghìn tỷ đồng, bằng 33,4% dự toán, tăng 15,1% cùng kỳ năm 2016. Trong đó, NSNN đã thực hiện chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi nhà nước cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đạt 58,2% dự toán.

Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản, những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác giải ngân vốn đầu tư tại các phiên họp thường kỳ Chính phủ những tháng gần đây đã và đang tạo chuyển biến trong thanh toán vốn đầu tư. Ước tính vốn đầu tư thanh toán trong tháng 7 tăng khoảng 1,8 lần so với tháng 6.

Chi trả nợ lãi 62,29 nghìn tỷ đồng, bằng 63% dự toán, tăng 15,1% so cùng kỳ năm 2016. Chi thường xuyên 511,29 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, đến hết tháng 7/2017, bội chi ngân sách trung ương ước là 87.200 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 50,6% dự toán./.