Trong bản dự thảo đang được lấy ý kiến rộng rãi, nội dung đáng chú ý là làm rõ: Thu lợi bất chính là số tiền lãi thu được sau khi trừ đi số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất 20%/năm theo quy định của Bộ luật Dân sự. Trường hợp hành vi cho vay lãi nặng được thực hiện với nhiều người, thì khoản tiền thu lợi bất chính được xác định là tổng số tiền lãi mà người phạm tội thu được của tất cả những người vay, nếu hành vi cho vay lãi nặng được thực hiện một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian.

Dự thảo còn làm rõ cách xác định số tiền thu lợi bất chính trong một số trường hợp cụ thể. Theo đó, trường hợp giao dịch dân sự chưa hết thời hạn mà bị phát hiện, thì tiền thu lợi bất chính được xác định theo số tiền mà người vay thực tế đã trả. Chẳng hạn như, Nguyễn Văn A cho Nguyễn Văn B vay 300 triệu đồng trong thời gian 2 tháng, tiền lãi là 90 triệu đồng được trả làm 2 đợt cho đến khi hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, khi hết 1 tháng, B mới trả được 45 triệu đồng, thì hành vi cho vay lãi nặng bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và ngăn chặn. Trường hợp này, tiền thu lợi bất chính được xác định là số tiền 45 triệu đồng trừ đi số tiền lãi 5 triệu đồng (mức lãi suất 20%/năm theo quy định của Bộ luật Dân sự).

Hay trường hợp Nguyễn Văn A cho Nguyễn Văn B vay 300 triệu đồng, thời hạn vay là 2 tháng, tiền lãi là 80 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế A cho giao cho B 220 triệu đồng tiền vay, còn 80 triệu đồng A đã trừ trước tiền lãi. Khi hết thời hạn 1 tháng, thì bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và ngăn chặn. Trường hợp này, số tiền thu lợi bất chính được xác định là 80 triệu đồng trừ đi số tiền lãi 5 triệu đồng (mức lãi suất 20%/năm theo quy định của Bộ luật Dân sự).

Trường hợp giao dịch dân sự đã hết hạn, nhưng người vay chưa trả được tiền lãi hoặc mới trả được một phần tiền lãi, thì số tiền thu lợi bất chính vẫn được xác định trên cơ sở của cả thời gian của giao dịch dân sự.

Liên quan đến truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể, Tòa án nhân dân tối cao đề xuất, trường hợp người thực hiện hành vi cho vay lãi nặng thu phí của người vay (như phí hợp đồng, phí tư vấn, phí liên lạc...), thì khoản tiền này được cộng với tiền lãi để xác định lãi suất và tiền thu lợi bất chính khi xem xét trách nhiệm hình sự.

Trường hợp người môi giới câu kết với người cho vay thu phí dịch vụ của người vay để cùng thu lợi bất chính, thì khoản tiền này được cộng với tiền lãi để tính lãi suất và tiền thu lợi bất chính khi xem xét trách nhiệm hình sự. Trường hợp một người thực hiện nhiều lần hành vi cho vay lãi nặng, mà tổng số tiền thu lợi bất chính của các lần phạm tội từ 100 triệu đồng trở lên, nếu các lần phạm tội đều chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thì ngoài việc bị áp dụng khung hình phạt tương ứng với trị giá tài sản chiếm đoạt, người này còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội hai lần trở lên” quy định tại Bộ luật Hình sự. Trường hợp người trung gian thực hiện hành vi tư vấn, môi giới... hoặc có hành vi khác tham gia vào quá trình cho vay lãi nặng, đòi nợ (như dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, góp vốn...) mà biết rõ để thực hiện việc cho vay lãi nặng mà vẫn thực hiện, thì bị xử lý hình sự với vai trò là đồng phạm trong vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tòa án nhân dân tối cao còn đề xuất, tiền thu lợi bất chính mà người phạm tội thu được từ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là khoản tiền người phạm tội chiếm đoạt bất hợp pháp, được trả lại cho người vay, trừ trường hợp người vay sử dụng tiền vay vào mục đích bất hợp pháp (như đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy…) thì khoản tiền thu lợi bất chính bị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.../.