Cụ thể, theo thông tin công bố, trong tháng 6 tới, GELEX sẽ chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 5%. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn đối với các lô trái phiếu mà trái chủ sử dụng quyền bán lại trước hạn theo điều khoản trái phiếu tại các bản thông tin chào bán đã công bố hoặc theo nhu cầu của trái chủ. Tổng số tiền chi cho 2 khoản mục này ước tính lên tới 1626 tỷ đồng, trong đó chi trả cổ tức là 426 tỷ đồng và mua lại trái phiếu của 3 đợt phát hành ngày 15/4/2020, ngày 13/5/2020 và ngày 31/12/2021 với tổng mệnh giá 1.200 tỷ đồng.

Gelex chi trả cổ tức và tất toán trái phiếu trước hạn hơn 1.625 tỷ đồng
Doanh thu thuần quý I/2022 của Gelex đạt 8.645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 901 tỷ đồng

Việc chi 1626 tỷ đồng cho chi trả cổ tức và mua lại trái phiếu trước hạn thực hiện theo kế hoạch đã được Ban lãnh đạo Gelex đề cập tại ĐHCĐ năm 2022 mới đây. Theo đó, tại ĐHCĐ 2022, lãnh đạo Gelex đã khẳng định, Tập đoàn sẵn sàng tiến hành mua lại để giảm nợ đối với khoản nợ trái phiếu khi đến hạn hoặc khi trái chủ có yêu cầu, đồng thời chi trả cổ tức theo phương án đã được cổ đông thống nhất thông qua.

Cũng lên quan kế hoạch giảm nợ vay trong thời gian tới, trả lời câu hỏi của cổ đông tại ĐHCĐ 2022, lãnh đạo Gelex khẳng định, các hệ số nợ của Tập đoàn trên các báo cáo tài chính đã công bố ở mức tốt và đang dịch chuyển theo xu hướng tích cực. Tại thời điểm 31/12/2021, hệ số nợ thuần/EBITDA là 1,8 lần, so sánh với tiêu chuẩn của các định chế tài chính khi xét tín dụng tối đa khoảng 3,5 lần. Hệ số tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn khoảng 1,3 lần, tổng nợ/vốn chủ sở hữu khoảng 1.

Tính đến 31/03/2022, quy mô tổng tài sản GELEX đạt 61.522 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng 24%, đạt 6.101 tỷ đồng. Doanh thu thuần quý I/2022 đạt 8.645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 901 tỷ đồng, tăng lần lượt 96% và 170% so với cùng kỳ. Với mục tiêu doanh thu thuần 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.618 tỷ đồng năm 2022, kết thúc quý I, doanh nghiệp đạt 24% kế hoạch doanh thu và 34% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh, năng lực tài chính được củng cố, việc tất toán trước hạn trái phiếu sẽ giúp giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp, Ban lãnh đạo Gelex kỳ vọng các hệ số nợ sẽ tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng tích cực./.