Theo cập nhật của Kho bạc Nhà nước, tổng hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để tổ chức này mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trong quý III/2021 là 59.237 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng mua lại các kỳ hạn trái phiếu Chính phủ cho phù hợp với khả năng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi và tình hình thị trường.

Mức vốn gần 60.000 tỷ đồng, mà Kho bạc Nhà nước đang sẵn sàng tham gia giao dịch trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp tương đương 50% tổng lượng vốn mà tổ chức này có kế hoạch huy động trong quý III/2021. Cụ thể, theo kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ mà Kho bạc Nhà nước đặt ra, trong quý III, tổng mức phát hành là 120.000 tỷ đồng, trong đó trái phiếu kỳ hạn 15 năm có khối lượng lớn nhất là: 50.000 tỷ đồng, tiếp đến lần lượt là trái phiếu có kỳ hạn 10 năm: 40.000 tỷ đồng; kỳ hạn 5 năm: 10.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm: 8.000 tỷ đồng...

Ngoài vai trò là nhà phát hành sơ cấp trái phiếu Chính phủ, với cơ chế mới tại Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước, lần đầu tiên trong năm nay, Kho bạc Nhà nước trở thành nhà đầu tư mua lại trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp do chính tổ chức này phát hành. Theo quy định, trái phiếu Chính phủ được Kho bạc Nhà nước chấp nhận mua lại là trái phiếu đang được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, có kỳ hạn còn lại tối đa không quá 1 năm; thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và được phép chuyển nhượng…/.