Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 7 tại Đà Nẵng và lây lan sang một số địa phương khác trên cả nước gây cản trở sự phục hồi của các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sáchnhà nước trong 15 ngày đầu tháng 8/2020.

Thu nội địa đến giữa tháng 8/2020 chỉ đạt 674,4 nghìn tỷ đồng, bằng 53,3% dự toán năm

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2020 ước tính đạt 812,2 nghìn tỷ đồng, bằng 53,7% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 674,4 nghìn tỷ đồng, bằng 53,3%; thu từ dầu thô 24,2 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 112,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54,2%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 80,5 nghìn tỷ đồng, bằng 45,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 114,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 118,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43,9%; thu thuế thu nhập cá nhân 77,1 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 35,1 nghìn tỷ đồng, bằng 52%; thu tiền sử dụng đất 83,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,8%.

Cơ quan thống kê quốc gia cũng thông tin, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2020 ước tính đạt 918,2 nghìn tỷ đồng, bằng 52,6% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 633,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9%; chi đầu tư phát triển 208,7 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3%; chi trả nợ lãi 70,4 nghìn tỷ đồng, bằng 59,6%.

Nhìn chung, chi ngân sách nhà nước tập trung bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn và hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh./.