Theo KLF, kết thúc năm tài chính 2015, tng doanh thu hp nht ca Công ty đt 1.731t đng, tăng trưởng 108,3% so vi năm 2014, li nhun sau thuế 46,73 t đng, chi tr c tc bng c phiếu 136,5 t đng, đóng góp cho ngân sách nhà nước 14,9 t đng, giá tr s sách ca c phiếu KLF 17.505 đng/c phiếu.

Năm 2015, KLF đã thc hin vic phát hành c phiếu đ tăng vn c phn t ngun vn ch s hu vi t l 9% vn điu l. Vn điu l ca Công ty sau đt phát hành đt 1.653 t đng.

Ban lãnh đo KLF gii đáp các câu hi ca c đông

Ti Đi hi, hu hết c đông đt câu hi v t sut li nhun ca năm 2015, cũng như nhng quý đu ca năm 2016. Gii đáp v vn đ này, ông Trn Thế Anh, thành viên Hi đng qun tr cho biết, mt s khon đu tư trong lĩnh vc bt đng sn chưa ghi nhn kết qu, trong khi đó, KLF hin đang trong quá trình chuyn hướng đu tư sang lĩnh vc phân phi hàng tiêu dùng đòi hi vn đu tư ban đu và chi phí đ cnh tranh giành th phn ln.

“Nhng khon đu tư này s bt đu mang li kết qu t quý III/2016 và s đóng góp n đnh vào doanh thu, li nhun ca Công ty trong thi gian ti”, ông Thế Anh khng đnh.

Cũng ti Đi hi, c đông ca KLF đã thông qua mc tiêu tng doanh thu hp nht năm 2016 là 1.750 t đng, li nhun trước thuế 70 t đng.

Đ hoàn thành mc tiêu này, gii pháp mà Ban lãnh đo Công ty đưa ra bao gm: Tiếp tc tp trung cao đ các ngun lc tài chính, qun tr, nhân s và truyn thông đ phát trin các lĩnh vc kinh doanh vn là thế mnh ca Công ty là kinh doanh st thép, vt liu xây dng, dch v y tế, giáo dc, nhân lc, ngành hàng tiêu dùng.. Đng thi, nghiên cu m ra ngành ngh kinh doanh mi phù hp vi chui dch v, sn phm do công ty cung cp. Tn dng thế mnh ca các lĩnh vc kinh doanh nhm to ra mi liên kết, h tr, làm gia tăng giá tr li nhun cho hot đng kinh doanh chung ca toàn Công ty.

Tiếp tc đu tư vào lĩnh vc phân phi hàng tiêu dùng, đc bit là ngành hàng thc phm, đ ăn, ung, tp trung vào phân khúc hàng cao cp ca các thương hiu mnh trên thế gii, như: các sn phm v sa ca Australia, bánh ko - đ ung đến t châu Âu, Hàn Quc, Nht Bn…

Tiếp tc rà soát và sp xếp, cơ cu li mc đ đu tư, phát trin ca các b phn kinh doanh trên cơ s tp trung cho các lĩnh vc mang li giá tr doanh thu và li nhun cao, có tim năng đt phá. Đng thi, cơ cu gim và thu hp đu tư đi vi các mng không thc s mang li tim năng và hiu qu.

Kin toàn và phát trin đi ngũ nhân s, đc bit là nhân s qun lý cp cao, cán b lãnh đo, ch cht. Tiếp tc thu hút và phát trin ngun nhân lc cht lượng cao thông qua chế đ đãi ng tha đáng và to môi trường làm vic thun li cho người lao đng.

Ti Đi hi, c đông ca KLF cũng đã b phiếu thông qua Hi đng qun tr và Ban kim soát. C th: đi vi Hi đng qun tr bao gm: ông Nguyn Văn Thanh, bà Trn Th My Lan, ông Trn Thế Anh, ông Nguyn Thanh Tùng và ông Lê Tân Sơn; Ban kim soát gm: ông Nguyn Thin Phú, ông Lê Văn Sc và bà Nguyn Bình Phương./.