Cụ thể là, tại miền Bắc có 10 dự án với 2.396 căn, tại miền Trung có 1 dự án, tại miền Nam có 6 dự án với 1.711 căn. Số lượng nhà ở thương mại đang triển khai xây dựng là 1.148 dự án với 324.511 căn, số lượng dự án bằng khoảng 163,3% so với năm 2021. Trong đó, tại miền Bắc có 21.238 dự án với 164.271 căn, tại miền Trung có 221 dự án với 95.941 căn, tại miền Nam có 715 dự án với 64.299 căn.

Năm 2022, số lượng dự án nhà ở thương mại bằng 163,3% so với cùng kỳ năm 2021
Năm 2022, số lượng dự án nhà ở thương mại bằng 163,3% so với năm 2021

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, số lượng nhà ở thương mại được cấp phép mới trong quý III/2022 là 36 dự án với 24.324 căn, lần lượt bằng 124% và 92,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tại miền Bắc có 18 dự án với 12.650 căn, tại miền Trung có 1.338 dự án với 3.585 căn, tại miền Nam có 5 dự án với 8.134 căn tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản năm 2022 đã có dấu hiệu hồi phục và phát triển. Về cơ bản thị trường đã cân bằng trở lại giữa hoạt động đầu tư, kinh doanh với mua bán để sử dụng. Trong kế hoạch năm 2023, Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản, khắc phục lệch pha cung - cầu sản phẩm bất động sản.

Đồng thời, hoàn thiện, duy trì thường xuyên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Thường xuyên bám sát tình hình thị trường bất động sản để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế đối với thị trường bất động sản, để đảm bảo thị trường này phát triển ổn định, lành mạnh./.