Theo kết qu công b thông tin ca các doanh nghip nhà nước được Cc Phát trin doanh nghip, B Kế hoch và Đu tư đưa ra, sau hơn 9 tháng t khi Ngh đnh 81/2015/NĐ-CP có hiu lc, có nhiu tp đoàn, tng công ty, doanh nghip ln thuc các b, ngành chưa chp hành công b thông tin. Trong đó, B Công Thương có 5 doanh nghip; B Nông nghip và Phát trin nông thôn có 6 doanh nghip; B Văn hóa Th thao và Du lch có 15 doanh nghip; B Y tế có 7 doanh nghip; Ngân hàng Nhà nước có 6 doanh nghip.

Tính đến ngày 31/07/2016, mi có 110/432 DNNN thc hin công b thông tin.

Trong s các tnh, thành ph trc thuc Trung ương, thì Hà Ni có 25 doanh nghip chưa công b thông tin và TP. H Chí Minh có 24 doanh nghip. Bên cnh đó, Đài Truyn hình Vit Nam, Thông tn xã Vit Nam… cũng chưa công b thông tin theo quy đnh.

C th: tính đến ngày 31/07/2016, mi có 110/432 doanh nghip thc hin công b thông tin. Trong đó, v công b kế hoch sn xut, kinh doanh và đu tư phát trin năm 2016 thì mi có 67/432 doanh nghip thc hin (hn cui là ngày 31/03/2016); công b báo cáo đánh giá thc hin kế hoch sn xut, kinh doanh hàng năm và 3 năm gn nht tính đến năm báo cáo thì mi có 35/432 doanh nghip thc hin (hn cui là ngày 20/06/2016).

Đi vi báo cáo kết qu thc hin nhim v công ích và trách nhim xã hi năm 2015, thi hn công b không mun hơn ngày 20/06 ca năm lin sau năm thc hin báo cáo, nhưng tính đến ngày 31/07/2016, mi có 14/432 doanh nghip thc hin.

Vi báo cáo kết qu sp xếp, đi mi 2015, mi có 57/432 doanh nghip thc hin (hn cui là ngày 31/3/2016)… Còn báo cáo thc trng qun tr và cơ cu t chc 2015, mi có 40/432 doanh nghip thc hin (hn cui ngày 20/06/2016).

Đng thi, mi có 44/432 doanh nghip thc hin công b báo cáo tài chính 2015 (hn cui ngày 31/05/2016). Và mi có 75/432 doanh nghip thc hin công b báo cáo tin lương, tin thưởng 2015 (hn cui ngày 31/03/2016).

Đi vi các tp đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước, tính đến 31/07/2016, trong s 31 tp đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước phi thc hin công b thông tin, thì chưa có doanh nghip nào thc hin công b đy đ các ni dung theo quy đnh ti Ngh đnh 81/2015. Đc bit, mt s doanh nghip ln, như: Tp đoàn Du khí Vit Nam (PVN), Tng Công ty Thuc lá Vit Nam (Vinataba), Tng Công ty Giy Vit Nam, Tng Công ty Cà phê Vit Nam (Vinacafe), Tng Công ty Lương thc Min Bc (Vinafood 1), Tng Công ty Sông Đà, Tng Công ty Thiết b y tế Vit Nam là nhng đơn v chưa thc hin công b công khai bt c mt ni dung nào v công b thông tin theo quy đnh.

Trong s 31 tp đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước có 1 doanh nghip là Tng Công ty Công nghip Xi măng Vit Nam (VICEM) thc hin khá nghiêm túc vic công b thông tin theo quy đnh (đã công b 6/7 báo cáo đến thi hn công b)./.

: Theo Ngh đnh 81/2015/NĐ-CP, 9 loi thông tin mà doanh nghip nhà nước phi đnh kỳ công b là: Chiến lược phát trin ca doanh nghip; Kế hoch sn xut kinh doanh và đu tư phát trin năm (05) năm ca doanh nghip; Kế hoch sn xut kinh doanh và đu tư phát trin hàng năm ca doanh nghip; Báo cáo đánh giá v kết qu thc hin kế hoch sn xut kinh doanh hàng năm và 3 năm gn nht tính đến năm báo cáo; Báo cáo kết qu thc hin các nhim v công ích và trách nhim xã hi khác (nếu có); Báo cáo tình hình thc hin sp xếp, đi mi doanh nghip hàng năm; Báo cáo thc trng qun tr và cơ cu t chc ca doanh nghip; Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm ca doanh nghip Báo cáo chế đ tin lương, tin thưởng ca doanh nghip./.