C th, Ngh đnh quy đnh điu kin công nhn đim du lch như sau:

1- Có tài nguyên du lch, có ranh gii xác đnh trên bn đ đa hình do cơ quan có thm quyn xác nhn. T l bn đ ph thuc vào yêu cu qun lý và đa hình khu vc;

2- Có kết cu h tng, dch v cn thiết bo đm phc v khách du lch bao gm: Có kết ni giao thông, thông tin liên lc thun li; có đin, nước sch; bin ch dn, thuyết minh v đim du lch; có dch v ăn ung, mua sm;

3- Đáp ng điu kin v an ninh, trt t, an toàn xã hi, bo v môi trường bao gm: Có b phn bo v trc 24 gi mi ngày; công khai s đin thoi, đa ch ca t chc, cá nhân qun lý đim du lch; có hình thc tiếp nhn và gii quyết kp thi phn ánh, kiến ngh ca khách du lch; nhà v sinh công cng sch s, được thông gió và đ ánh sáng, được b trí đ, tương ng vi s lượng khách du lch vào thi kỳ cao đim; có bin pháp thu gom và x lý rác thi, nước thi sinh hot theo quy đnh ca pháp lut v bo v môi trường; b trí nhân lc làm v sinh môi trường; áp dng các bin pháp phòng, chng cháy n theo quy đnh ca pháp lut.

Sa Pa được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Cũng theo Ngh đnh, điu kin công nhn khu du lch quc gia gm: Có ít nht 2 tài nguyên du lch, trong đó có tài nguyên du lch cp quc gia; có ranh gii xác đnh trên bn đ đa hình do cơ quan có thm quyn xác nhn. T l bn đ ph thuc vào yêu cu qun lý và đa hình khu vc; có trong danh mc các khu vc tim năng phát trin khu du lch quc gia được Th tướng Chính ph phê duyt.

Bên cnh đó, khu du lch quc gia phi có kết cu h tng, cơ s vt cht k thut, dch v cht lượng cao, đng b, đáp ng nhu cu lưu trú, ăn ung và các nhu cu khác ca khách du lch bao gm: Có cơ s kinh doanh dch v ăn ung, mua sm, th thao, vui chơi, gii trí, chăm sóc sc khe đt tiêu chun phc v khách du lch, đáp ng ti thiu 500.000 lượt khách mi năm; h thng cơ s lưu trú du lch đáp ng ti thiu 300.000 lượt khách lưu trú mi năm, trong đó có cơ s lưu trú du lch được công nhn hàng t 4 sao tr lên; có điu kin quy đnh ti các đim a, c, d khon 2, Điu 12, Ngh đnh này.

Ngoài ra, khu du lch phi có kết ni vi h thng giao thông, vin thông quc gia; đáp ng điu kin v an ninh, trt t, an toàn xã hi, bo v môi trường bao gm: Có h thng thu gom và x lý rác thi, nước thi tp trung theo quy đnh ca pháp lut v bo v môi trường; b trí nhân lc làm v sinh môi trường; các điu kin quy đnh ti các đim a, b, c, d và e khon 4, Điu 12, Ngh đnh này./.