Đề nghị rà soát, sắp xếp thứ tự hợp lý hơn các dự án ưu tiên

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 34 đang diễn ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Quy hoạch Thủ đô cần làm rõ hơn tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thành Trung tham dự Phiên họp

Trình bày Báo cáo tóm tắt cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn cho biết, hồ sơ và trình tự, thủ tục cơ bản bám sát theo quy định của Luật Quy hoạch và Luật Quy hoạch đô thị, thể hiện được tầm nhìn, khát vọng xây dựng Thủ đô phát triển “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Quy hoạch chung Thủ đô đã được xây dựng cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống quy hoạch, cần tiếp tục rà soát nội dung của Quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, bảo đảm phải cụ thể hóa đầy đủ, chính xác, phù hợp và thống nhất với các quy hoạch cấp cao hơn trong hệ thống quy hoạch.

Về những nội dung cụ thể của Quy hoạch Thủ đô, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị bổ sung đánh giá, số liệu cụ thể đối với hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, làm rõ hơn tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, quỹ đất dành cho giao thông thấp, nhất là giao thông tĩnh; tính đồng bộ giữa các phương thực vận tải; việc liên kết giữa các ngành với nhau... Ngoài ra, xác định rõ hơn nguyên nhân của những điểm nghẽ, tồn tại, hạn chế không chỉ của từng ngành, lĩnh vực, mà còn trong mối quan hệ, sự liên kết giữa các ngành, lĩnh vực với nhau, đặc biệt là xung đột, thiếu đồng bộ trong tổ chức không gian và xây dựng kết cấu hạ tầng của các quy hoạch thời kỳ trước.

Quy hoạch Thủ đô cần làm rõ hơn tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn, Ủy ban Kinh tế nhận thấy, vẫn còn một số nội dung dự báo, dự kiến mới chỉ xác định đến năm 2050 thay vì đến năm 2065 theo tầm nhìn quy hoạch

Về mục tiêu phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển của Thủ đô: Quy hoạch dành nhiều dung lượng để phân tích về nội dung văn hóa để hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, nhưng các chỉ tiêu về văn hóa lại không được đề cập nhiều trong phần này. Vì vậy, cần nghiên cứu, bổ sung đầy đủ để làm định hướng phát triển Thủ đô trong thời kỳ quy hoạch.

Về phương hướng phát triển các ngành quan trọng, tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội và các phương án phát triển Thủ đô, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý để việc lựa chọn ngành quan trọng cần bảo đảm phải tương ứng với các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá phát triển, tránh dàn trải gây khó khăn trong việc xây dựng danh mục dự án dự kiến ưu tiên đầu tư. Đồng thời, đề nghị chuyển nội dung về bố trí không gian cho các công trình, dự án quan trọng và xây dựng phương án kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng của Thủ đô Hà Nội với hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia và vùng về phương án phát triển kết cấu hạ tầng tương ứng.

Về giải pháp thực hiện quy hoạch, danh mục dự án ưu tiên tại Quy hoạch Thủ đô, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị rà soát, tính toán để xây dựng kế hoạch, mục tiêu phù hợp với khả năng đáp ứng nguồn lực. Đồng thời, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn, đề nghị rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý hơn các dự án ưu tiên, mang tính cấp bách để có cơ sở xác định nguồn lực, bảo đảm tính khả thi cho các dự án.

Cho ý kiến về những nội dung cụ thể của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận thấy, vẫn còn một số nội dung dự báo, dự kiến mới chỉ xác định đến năm 2050 thay vì đến năm 2065 theo tầm nhìn quy hoạch. Đối với định hướng phát triển không gian và quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bảo đảm Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô phải là quy hoạch cấp dưới, cụ thể hóa và phù hợp với Quy hoạch Thủ đô và không trùng lặp về mức độ chi tiết với quy hoạch cấp dưới là quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Về một số kiến nghị, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, Quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô có vai trò, ý nghĩa quan trọng, tạo lập không gian phát triển mới, động lực mới và giá trị mới để xây dựng Thủ đô trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, tạo sức lan toả; góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến, Văn minh, Hiện đại”. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy 2 bản quy hoạch này có nhiều nội dung trùng lặp, chưa thống nhất về phạm vi, mức độ chi tiết, do đó có thể dẫn đến chồng chéo, mẫu thuẫn và gây khó khăn trong việc lập, quản lý và thực hiện quy hoạch. Vì vậy, đề nghị các cơ quan lập, thẩm định các quy hoạch phối hợp chặt chẽ để tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bảo đảm nguyên tắc Quy hoạch Thủ đô là căn cứ để lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô là quy hoạch cụ thể hóa, chi tiết hơn Quy hoạch Thủ đô và việc điều chỉnh phải thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch vùng, Quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch tổng thể quốc gia.

2 bản quy hoạch cần rà soát, để tránh nội dung trùng lặp, chồng chéo

Thảo luận tại Phiên họp, đa số ý kiến cho rằng, Quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đã được xây dựng công phu, cơ bản bám sát theo quy định của Luật Quy hoạch và Luật Quy hoạch đô thị, thể hiện được tầm nhìn, khát vọng xây dựng Thủ đô phát triển “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Tuy nhiên, các ý kiến cũng lưu ý, 2 bản quy hoạch cần rà soát, tránh nội dung trùng lặp, chồng chéo, gây khó khăn trong việc lập, quản lý và thực hiện quy hoạch. Đồng thời, đề nghị việc điều chỉnh phải thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch vùng, Quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề nghị, bên cạnh quy hoạch tổng thể, cũng cần quan tâm, giải quyết phù hợp các nội dung cụ thể liên quan đến vấn đề ùn tắc giao thông; ngập úng, thoát nước trong mùa mưa; quy hoạch mạng lưới các trường đại học, trường phổ thông…

Đánh giá kỹ hơn điểm nghẽn, hạn chế của các quy hoạch thời kỳ trước để hoàn thiện quy hoạch Thủ đô

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, UBTVQH đánh giá cao Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Kinh tế, TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan đã tích cực chuẩn bị Hồ sơ của 2 nhiệm vụ quy hoạch Thủ đô Hà Nội. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để định hướng phát triển Thủ đô trước mắt và lâu dài theo chủ trương của Đảng, đáp ứng mong mỏi của nhân dân Thủ đô, cả nước; Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế, TP. Hà Nội đã rất cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua thảo luận, UBTVQH đề nghị, Chính phủ khẩn trương nghiên cứu tiếp thu ý kiến của UBTVQH, cũng như ý kiến của Ủy ban Kinh tế để hoàn thiện Hồ sơ, Tờ trình hai nhiệm vụ quy hoạch trình Quốc hội cho ý kiến.

“Trong quá trình hoàn thiện cần lưu ý một số nội dung như: Rà soát, đảm bảo quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô tuân thủ Luật Quy hoạch; bám sát Kết luận số 80 -KL/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Đồng thời, có tầm nhìn mới, tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội, tạo ra cơ hội mới, giá trị mới trong phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” cả trước mắt và lâu dài. Đảm bảo thống nhất, đồng bộ; không chồng chéo, mâu thuẫn với quy hoạch tổng thể Quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống giao thông cảng hàng không, sân bay, quy hoạch bảo vệ môi trường, mạng lưới trường đại học, mạng lưới cơ sở văn hóa, thể dục, thể thao và quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng.”, ông Hải lưu ý.

Quy hoạch Thủ đô cần làm rõ hơn tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, UBTVQH đánh giá cao Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Kinh tế, TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan đã tích cực chuẩn bị Hồ sơ của 2 nhiệm vụ quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát hoàn thiện, đảm bảo nguyên tắc quy hoạch Thủ đô là căn cứ để lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của Thủ đô. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô là quy hoạch cụ thể hóa, chi tiết hơn quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh phù hợp với các nội dung, tránh trùng lắp, chưa thống nhất về phạm vi, mức độ chi tiết, theo đúng thứ bậc quy hoạch và pháp luật về quy hoạch. Rà soát, hoàn thiện đảm bảo 2 quy hoạch phù hợp, tương thích với Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); rà soát kỹ lưỡng các nội dung cụ thể và vấn đề đã được cơ quan thẩm tra nêu trong báo cáo thẩm tra.

Đối với quy hoạch Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu bổ sung đánh giá số liệu cụ thể đối với hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, làm rõ hơn tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, quỹ đất dành cho giao thông; tính đồng bộ giữa các phương thức vận tải; việc liên kết giữa các ngành. Bên cạnh đó, đánh giá kỹ hơn điểm nghẽn, tồn tại, hạn chế của các quy hoạch thời kỳ trước để hoàn thiện quy hoạch Thủ đô. Cụ thể hơn mục tiêu phát triển, lưu ý bổ sung chỉ tiêu về văn hóa, môi trường, nghiên cứu chỉnh lý để lựa chọn ngành quan trọng tương ứng với các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển; tránh dàn trải và không quá chi tiết.

Về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, đề nghị bổ sung một số nội dung dự báo, dự kiến như: dự báo về dân số cho phù hợp với thời kỳ, tầm nhìn mới của quy hoạch; rà soát hoàn thiện các chương trình, dự án đột phá trọng tâm của thời kỳ quy hoạch phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ trong việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính và đặt trong mối quan hệ với các địa phương khác. Đề nghị, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng và hoàn thiện các nội dung về nguồn lực thực hiện, danh mục dự án, thứ tự ưu tiên thực hiện; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của số liệu….

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Ủy ban Kinh tế hoàn chỉnh các báo cáo trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến; Tổng Thư ký Quốc hội chỉ đạo tổng hợp các ý kiến phát biểu và nội dung tóm lược nêu trên báo cáo Chủ tịch Quốc hội; thông báo ý kiến kết luận của UBTVQH gửi các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện./.