Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 6411/VPCP-KTTH, ngày 19/8/2023 gửi: Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ; Bí thư Tỉnh uỷ, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thành viên các Hội đồng điều phối vùng.

Quý IV/2023, báo cáo Thủ tướng và Chính phủ về việc thành lập quỹ đầu tư phát triển hạ tầng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2023 về việc thành lập quỹ đầu tư phát triển hạ tầng. Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực của các Hội đồng điều phối vùng - chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan: Khẩn trương trình các Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng ban hành Kế hoạch hoạt động những tháng cuối năm 2023 của các Hội đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng được giao đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương là thành viên các Hội đồng điều phối vùng hoàn thành ngay công tác tổ chức theo nguyên tắc tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, "nói đi đôi với làm", không hình thức, không thành lập tổ chức hành chính mới mà sử dụng các cơ quan chuyên môn hiện có theo hình thức kiêm nhiệm.

Đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tập trung hoàn thành cơ bản các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh trong quý III/2023.

Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách ưu đãi vùng phù hợp. Xác định ngay các dự án có tính chất liên kết, phát triển vùng. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2023 về việc thành lập quỹ đầu tư phát triển hạ tầng.

Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương liên quan đề xuất về định hướng liên kết các hoạt động phát triển công nghiệp và thương mại.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất định hướng và lộ trình chuyển đổi số, cũng như việc xây dựng cơ sở dữ liệu cấp vùng và cấp quốc tế; tổ chức các hội thảo khoa học về chuyển đổi số.

Bộ Khoa học và và Công nghệ đề xuất định hướng liên kết vùng để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức các hội thảo khoa học về chuyển đổi xanh.

Bộ Nội vụ xây dựng cơ chế hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về (i) xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, mẫn cán, hiệu lực, hiệu quả; (ii) phân cấp, phân quyền.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất cơ chế phối hợp cấp vùng ứng phó với sự cố thiên tai.

Bộ Y tế đề xuất cơ chế phối hợp cấp vùng ứng phó với dịch bệnh.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đầu quý IV/2023 các Hội đồng điều phối vùng tổ chức họp cho ý kiến về các quy hoạch vùng.

Đầu tháng 12/2023 các Hội đồng điều phối vùng họp để: (i) Kiểm điểm việc thực hiện Kế hoạch công tác nửa cuối năm 2023, (ii) Sơ kết một năm thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của 6 vùng kinh tế - xã hội, (iii) Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2024 của các Hội đồng điều phối vùng./.