Theo quy định tại Nghị định 122/2017/NĐ-CP, Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chỉ được đầu tư, góp vốn ra bên ngoài để phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin của thị trường chứng khoán sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Tài chính cho rằng, quy định này giới hạn lĩnh vực đầu tư, góp vốn ra bên ngoài của Sở GDCK, TTLKCK để tập trung nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng cho thị trường chứng khoán.

Cùng với đó, theo định hướng tổ chức lại mô hình hoạt động, Sở GDCK Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (đổi tên từ Trung tâm Lưu ký) có các công ty con nắm giữ 100% vốn. Như vậy, Sở GDCK Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có hoạt động đầu tư vốn vào công ty con, không chỉ giới hạn đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng cho thị trường chứng khoán như quy định hiện hành.

TTCK sắp tới sẽ sắp xếp lại các thị trường và cấu trúc hoạt động của các Sở cũng thay đổi mạnh mẽ

Cụ thể, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ quy định về đầu tư ra bên ngoài theo hướng: Sở GDCK Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chỉ được đầu tư vốn ra bên ngoài trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Theo quy định này, Sở GDCK Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam không chỉ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin mà có thể đầu tư phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.

Về tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Sở GDCK Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, dự thảo Nghị định bổ sung quy định nguyên tắc khi đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, công ty mẹ được loại trừ yếu tố khách quan của thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của công ty con và thông quá đó tác động đến doanh thu tài chính của công ty mẹ.

Cùng với đó, dự thảo Nghị định cho phép công ty mẹ ban hành Quy chế quản lý tài chính, Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty con. Quy định cụ thể về các khoản doanh thu đặc thù của công ty con gắn với hoạt động nghiệp vụ chứng khoán. Quy định về loại trừ yếu tố khách quan do biến động của thị trường chứng khoán khi đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp...

Với việc Sở GDCK Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, mô hình vận hành TTCK sắp tới sẽ có những thay đổi không chỉ từ việc tái cấu trúc các thị trường, mà cấu trúc hoạt động của các Sở cũng thay đổi mạnh mẽ. Theo Điều lệ hoạt động của Sở GDCK Việt Nam do Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải ký ban hành, Sở GDCK Việt Nam sẽ nắm quyền tài chính và quyền nhân sự tại 2 Sở hiện hành.

Về hiệu quả hoạt động của 2 Sở hiện hành, hiện nay, HOSE và HNX vẫn chưa chính thức công bố báo cáo tài chính năm 2020. Theo báo cáo gần nhất, 6 tháng đầu năm 2020, HOSE đạt doanh thu là 380 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 238 tỷ đồng.

Tại HNX, 6 tháng đầu năm nay, HNX đạt doanh thu thuần 336 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 231 tỷ đồng./.