Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2017, thì số doanh nghiệp được thành lập mới và số vốn đăng ký (99.062 tỷ đồng) trong tháng 02 năm 2018 vẫn tăng 44,0% về số doanh nghiệp và tăng 59,1% về số vốn đăng ký.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 02 đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 02 là 71.120 lao động, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính chung 2 tháng đầu năm, cả nước có 18.703 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 197.333 tỷ đồng, tăng 29,4% về số doanh nghiệp và tăng 29,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 02 tháng đầu năm 2018 đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 02 tháng đầu năm nay là 156.410 lao động, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo vùng lãnh thổ, Đông Nam Bộ có số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao nhất; tiếp đó là Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Đồng bằng sông Cửu Long; Trung du và miền núi phía Bắc, cuối cùng là Tây Nguyên có lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường thấp nhất so với các vùng khác với 464 doanh nghiệp, chiếm 2,5% (Bảng 1).

Theo lĩnh vực hoạt động, Bảng 4 cho thấy, Nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm về số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Khai khoáng và ngành Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm cả về số vốn đăng ký và số lao động đăng ký; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác và Vận tải kho bãi chỉ giảm ở số lao động đăng ký; duy nhất, Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác giảm về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

Các ngành còn lại đều tăng ở cả 3 chỉ tiêu là số doanh nghiệp đăng ký, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký (Bảng 2).

Trong bức tranh doanh nghiệp 2 tháng đầu năm, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 6.878 doanh nghiệp, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ có 03 ngành tăng so với cùng kỳ năm 2017, cụ thể: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 25 doanh nghiệp, tăng 31,6%; tiếp đó là Giáo dục và đào tạo có 129 doanh nghiệp, tăng 8,4%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 184 doanh nghiệp, tăng 6,4%.

Về số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có 17.132 doanh nghiệp. Trong đó, có 11.191 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 29,0% so với cùng kỳ năm 2017; 5.941 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 23,1%.

Đối với doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể có 2.529 doanh nghiệp, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7% trên tổng số doanh nghiệp giải thể của cả nước.

Ngoài ra, thống kê cũng cho thấy, số doanh nghiệp giải thể tập trung chủ yếu ở những ngành kinh tế, như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 986 doanh nghiệp, chiếm 39,0%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 344 doanh nghiệp, chiếm 13,6%; Xây dựng có 242 doanh nghiệp, chiếm 9,6%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 164 doanh nghiệp, chiếm 6,5%... /.