Căn cứ pháp lý để Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 4 thủ tục hành chính nêu trên gồm: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ; Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ; Nghị định số 09/2022/NĐ-CP ngày 12/01/2022 của Chính phủ; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thay đổi 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đấu thầu
Thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ thay đổi từ ngày ngày 14/01/2022

Cụ thể, 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đấu thầu đó là: Thứ nhất là thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (HTMĐTQG) đối với nhà thầu, nhà đầu tư (mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.000132).

Thứ hai là thủ tục hành chính thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào HTMĐTQG (mã hồ sơ thủ tục hành chính 1.000103).

Thứ ba là thủ tục hành chính chấm dứt, tạm ngừng tham gia HTMĐTQG (mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.002270).

Thứ tư là thủ tục hành chính khôi phục tham gia HTMĐTQG (mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.002271).

Phần Phụ lục II của Quyết định nêu rõ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung như trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, kết quả thực hiện thủ tục hành chính, lệ phí, tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện; căn cứ pháp lý.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/01/2022 và thay thế Quyết định số 1779/QĐ-BKHĐT ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.