Toàn cảnh KCN Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc

Thu hút đầu tư tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong những tháng đầu năm 2022, dịch Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc. Bước sang quý II/2022, khi dịch Covid-19 có chiều hướng giảm dần, các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội đi vào trạng thái bình thường mới đã có tác động tích cực đến tình hình xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 14 dự án đầu tư và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tăng vốn cho 18 lượt dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm đạt 208,56 triệu USD và 230,86 tỷ đồng, cụ thể:

Cấp mới 9 dự án FDI và 18 lượt FDI tăng vốn đầu tư, với tổng vốn đăng ký và tăng vốn đạt 208,56 triệu USD (cấp mới: 125,5 triệu USD, tăng vốn: 83,06 triệu USD), tương đương 177% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 70% kế hoạch năm; cấp mới 5 dự án DDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký 230,86 tỷ đồng, bằng 5% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 33% kế hoạch năm 2022.

Đến ngày 15/6/2022, số dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong các KCN Tỉnh còn hiệu lực là 426 dự án, gồm 87 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 22.244,34 tỷ đồng và 339 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 5.605 triệu USD.

Các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục thu hút đầu tư khả quan

Nha may lăp ráp ô tô tại KCN  Khai Quang tinh Vinh Phuc
Nhà máy lăp ráp ô tô tại KCN Khai Quang, tinh Vinh Phuc

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban dự kiến thu hút khoảng 8-10 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 80-100 triệu USD; thu hút mới khoảng 3-5 dự án DDI với tổng vốn đầu tư khoảng 200-300 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã nỗ lực triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được giao, với nhiều giải pháp hữu hiệu được triển khai. Đặc biệt, Ban Quản lý chú trọng hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ và thông qua các nhà đầu tư đã và đang đầu tư thành công trong các KCN Tỉnh để kết nối, giới thiệu đối tác đầu tư. Mặt khác, tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả và kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Với những cố gắng trên, trong tháng 7/2022, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 8 dự án, trong đó có 5 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 8,54 triệu USD và 3 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký 201,75 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 2 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 18 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 7/2022 là 26,54 triệu USD và 201,75 tỷ đồng.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 14 dự án FDI mới và 20 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 235,11 triệu USD (cấp mới: 134,04 triệu USD; tăng vốn: 101,06 triệu USD), bằng77% so với cùng kỳ năm 2021 và 78% kế hoạch năm 2022; thu hút 8 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 432,61 tỷ đồng, bằng 9% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 62% so với kế hoạch năm 2022.

Đến hết ngày 15/7/2022, số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các KCN Tỉnh là 432 dự án, gồm 90 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 22.446,09 tỷ đồng và 342 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.624,89 triệu USD.

Tiếp nối thành công trong tháng 7/2022, tháng 8/2022, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 5 dự án, trong đó có 1 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 15 triệu USD và 4 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký 1.750 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 4 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 10,98 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của các dự án FDI và DDI trong tháng 8/2022 là 25,98 triệu USD và 1.750 tỷ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 15 dự án FDI mới và 24 lượt dự án FDI tăng vốn với tổng vốn đầu tư FDI cấp mới và tăng thêm là 261,09 triệu USD (cấp mới: 149,04 triệu USD; tăng vốn: 112,05 triệu USD), bằng 28% so với cùng kỳ năm 2021 và 87% kế hoạch năm 2022; thu hút 12 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.182,61 tỷ đồng, bằng 47% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 312% so với kế hoạch năm 2022.

Đến hết ngày 15/8/2022, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN Tỉnh là 438 dự án, trong đó có 94 dự án DDI với tổng vốn đầu tư là 24.196,09 tỷ đồng và 344 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 5.653,53 triệu USD.

Những con số “biết nói” trên là cơ sở để chúng ta lạc quan hy vọng trong các tháng còn lại của năm 2022, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đạt được nhiều kết quả cao trong thu hút đầu tư như mục tiêu dự kiến đã đề ra./.