Các doanh nghiệp KCN Vĩnh Phúc triển khai hiệu quả các dự án đầu tư
Công nhân làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc

Nhiều dự án mới đi vào hoạt động

6 tháng đầu năm 2022, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 15 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lũy kế đến hết tháng 6/2002, các KCN Vĩnh Phúc có 359 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (308 dự án FDI và 51 dự án DDI), chiếm 84% tổng số dự án đầu tư trong các KCN. Trong 67 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh có 21 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị, nhà xưởng; 37 dự án mới cấp phép và đang làm các thủ tục triển khai dự án; 5 dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và 4 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Tháng 7/2022 đánh dấu sự cố gắng lớn của các nhà đầu tư trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, với 21 dự án đầu tư mới ở trong và ngoài nước đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lũy kế đến ngày 15/7/2022, có 380 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN Vĩnh Phúc (311 dự án FDI và 69 dự án DDI), chiếm 87,8% tổng số dự án đầu tư; có 53 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có: 12 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị, nhà xưởng; 32 dự án mới cấp phép và đang làm các thủ tục triển khai dự án; 5 dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; 4 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Bước sang tháng 8/2022, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 1 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lũy kế đến ngày 15/8/2022, có 381 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN Vĩnh Phúc (312 dự án FDI và 69 dự án DDI), chiếm 87% tổng số dự án đầu tư; có 57 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có: 12 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị, nhà xưởng; 36 dự án mới cấp phép và đang làm các thủ tục triển khai dự án; 5 dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; 4 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Triển khai hiệu quả các dự án đầu tư

Các doanh nghiệp KCN Vĩnh Phúc triển khai hiệu quả các dự án đầu tư
Một góc KCN Bình Xuyên II , tỉnh Vĩnh Phúc

Trong 8 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư tương đối hiệu quả, với các kết quả đạt cao so với kế hoạch, cụ thể:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, vốn thực hiện của các dự án FDI là 215,63 triệu USD, đạt 114% so với cùng kỳ năm 2021 và 65% so với kế hoạch năm 2022. Lũy kế đến hết tháng 6/2022, vốn thực hiện của các dự án FDI là 3.231,83 triệu USD, đạt 58% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án. Trong 6 tháng đầu năm 2022, vốn thực hiện của các dự án DDI là 815,72 tỷ đồng, đạt 477% so với cùng kỳ năm 2021 và 136% kế hoạch năm 2022. Lũy kế đến hết tháng 6/2022, vốn thực hiện của các dự án DDI là 11.283,82 tỷ đồng, đạt 51% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Trong tháng 7/2022, vốn thực hiện của các dự án FDI là 36,7 triệu USD, nâng vốn thực hiện của các dự án FDI đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc trong 7 tháng đầu năm 2022 lên 252,33 triệu USD, đạt 115% so với cùng kỳ năm 2021 và 76% so với kế hoạch năm 2022. Lũy kế đến ngày 15/7/2022, vốn thực hiện của các dự án FDI là 3.266,39 triệu USD, đạt 58% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án. Trong tháng 7/2022, vốn thực hiện của các dự án DDI là 20 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện của các dự án DDI trong 7 tháng đầu năm 2022 là 835,72 tỷ đồng, đạt 181% so với cùng kỳ năm 2021 và 139% kế hoạch năm 2022. Lũy kế đến ngày 15/7/2022, vốn thực hiện của các dự án DDI là 11.303,82 tỷ đồng, đạt 50,4% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Trong tháng 8/2022, vốn thực hiện của các dự án FDI là 37,4 triệu USD, nâng vốn thực hiện của các dự án FDI đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc trong 8 tháng đầu năm 2022 là 289,74 triệu USD, đạt 106% so với cùng kỳ năm 2021 và 88% so với kế hoạch năm 2022. Lũy kế đến ngày 15/8/2022, vốn thực hiện của các dự án FDI trong các KCN là 3.303,79 triệu USD, đạt 58% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án; trong tháng 8/2022, vốn thực hiện của các dự án DDI là 40 tỷ đồng, nâng tổng vốn thực hiện của các dự án DDI trong các KCN 8 tháng đầu năm 2022 là 875,72 tỷ đồng, đạt 177% so với cùng kỳ năm 2021 và 146% kế hoạch năm 2022. Lũy kế đến ngày 15/8/2022, vốn thực hiện của các dự án DDI là 11.343,82 tỷ đồng, đạt 47% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án DDI trong các KCN Tỉnh./.