Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gần đây, một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch như: Tititada, Anfin, Infina… và sử dụng công cụ truyền thông để quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ của mình, nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức hỗ trợ họ đặt lệnh giao dịch chứng khoán. Điều này có dấu hiệu hoạt động kinh doanh chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lại khuyến cáo về website, app giao dịch chứng khoán “chui”
Những lời mời gọi giao dịch chứng khoán "có cánh" trên website của Tititada

Cùng với cảnh báo nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.

Trước đó, trong tháng 10/2022, UBCKNN cũng đưa ra khuyến cáo nhà đầu tư về tình trạng một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch như: Passion Invest, Finhay, Tikop, Savenow, BUFF… để huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ…/.