Tiếp tục Phiên họp thứ 24, hôm nay (ngày 14/7), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuyên đề giám sát
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề giám sát

Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” được thành lập theo Nghị quyết số 581/NQ-UBTVQH15, ngày 29/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, triển khai các nhiệm vụ được giao, Đoàn Giám sát đã trực tiếp giám sát tại 8 tỉnh, thành phố, làm việc với 5 bộ và một số cơ quan, đơn vị và cơ sở giáo dục có liên quan; tổ chức tọa đàm, hội nghị tham vấn chuyên gia về các nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát...

Đồng thời, Đoàn Giám sát đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu độc lập đánh giá dư luận xã hội, tổng hợp ý kiến của nhân dân, cử tri, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đoàn Giám sát còn phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp và các cơ quan nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế; đề nghị Kiểm toán nhà nước báo cáo tổng hợp các kết quả kiểm toán liên quan đến nội dung chuyên đề giám sát; sử dụng kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chuyên môn; tổ chức làm việc với Chính phủ để thống nhất các nội dung giám sát.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuyên đề giám sát
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh – Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát chuyên đề trình bày báo cáo Kết quả giám sát chuyên đề

Đến nay, Đoàn giám sát đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ kế hoạch giám sát. Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh – Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát chuyên đề trình bày báo cáo Kết quả giám sát chuyên đề.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến về kết quả giám sát bước đầu về chuyên đề giám sát. Trong quá trình thảo luận, đại diện cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát phát biểu ý kiến làm rõ các nội dung có liên quan.../.