Cập nhật ngày 01/07/2019 - 01:13:21

           

Gần 67 nghìn DN đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2019

- Đây là số lượng doanh nghiệp đăng ký cao nhất trong 5 năm qua.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, trong tháng 6/2019, cả nước có 12.960 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 190,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng 49,7% về số vốn đăng ký so với tháng 5/2019. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp và số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đều tăng. Cụ thể, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 14,7 tỷ đồng, tăng 23,5%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 111,8 nghìn người, tăng 26,9%.

Trong tháng 6/2019, cả nước còn có 2.137 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 13,2% so với tháng trước; 2.351 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 1,1%; có 2.931 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 40,3%; 1.455 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 36,5%.

Trong quý II/2019, cả nước có 38,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 484,7 nghìn tỷ đồng, tăng 35,3% về số doanh nghiệp và tăng 29,1% về số vốn so với quý I/2019; so với cùng kỳ năm 2018, tăng 2% về số doanh nghiệp và tăng 30,8% về số vốn đăng ký. 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, cả nước có gần 67 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 860,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 32,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,8 tỷ đồng, tăng 27,7%. Nếu tính cả 1.310,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2019 là 2.170,5 nghìn tỷ đồng.

Bảng: Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

                                                                                                        ĐVT: doanh nghiệp

                                                                                               Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2019 là 649 nghìn người, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo vùng lãnh thổ, trong 6 tháng đầu năm nay, hầu hết các vùng kinh tế có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, Đông Nam Bộ có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất với 27,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 2,3% (vốn đăng ký 432 nghìn tỷ đồng, tăng 47,7%); Tiếp đó là vùng đồng bằng sông Hồng có 20,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 6,7% (vốn đăng ký đạt 236,8 nghìn tỷ đồng, tăng 24,7%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có 9,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,9% (vốn đăng ký 90,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9%); Đồng bằng sông Cửu Long có 4,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,2% (vốn đăng ký 50,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8%); và Tây Nguyên có 1,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 8,8% (vốn đăng ký 20,4 nghìn tỷ đồng, tăng 105%); Riêng vùng Trung du và miền núi phía Bắc có số doanh nghiệp thành lập mới đạt 2,6 nghìn doanh nghiệp, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước (vốn đăng ký 30,4 nghìn tỷ đồng, tăng 27,6%).

Theo khu vực kinh tế, trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước có  47,8 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,4%; 18,2 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 27,2%; 960 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,4% tổng số doanh nghiệp thành lập mới. Trong đó, phần lớn các lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể: có 21,8 nghìn doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 32,6% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 0,2%; 8,5 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 6,2%; 5,6 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 8,3%), tăng 12,8%; 4 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 6%), tăng 22,2%; 3,9 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,9%), tăng 4,1%...

Một số lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2018, đó là: ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống có 3,1 nghìn doanh nghiệp (chiếm 4,7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), giảm 6,5%; vận tải kho bãi có 2,8 nghìn doanh nghiệp, (chiếm 4,2%), giảm 1,7%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 718 doanh nghiệp (chiếm 1,1%), giảm 14,2%; khai khoáng có 327 doanh nghiệp (chiếm 0,5%), giảm 0,3%...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước còn có 21,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng năm nay lên gần 88,6 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm nay là 649 nghìn người, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, trong 6 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 21,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 21,8 nghìn

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng đầu năm 2019 là 7,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 7,1 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,4% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể), tăng 16,8%. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 3,2 nghìn doanh nghiệp (chiếm 40,8%), tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 825 doanh nghiệp (chiếm 10,5%), giảm 11,7%; xây dựng có 763 doanh nghiệp (chiếm 9,7%), tăng 7,9%./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan