Cập nhật ngày 09/03/2015 - 20:55:18

           

Năm 2015, phải cổ phần hóa xong 432 DNNN

- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ký ban hành.

Theo Kế hoạch, trong năm 2015 của Ban Chỉ đạo là tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Song hành với đó, Ban Chỉ đạo cũng sẽ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đẩy nhanh việc sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giai đoạn 2014 - 2015 theo Phương án, đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tập trung hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp.

Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg, ngày 18/6/2014, Ban Chỉ đạo cũng sẽ rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ (Quý I); xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trực thuộc giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ (Quý III).

Ban Chỉ đạo cũng sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ngày 17/12/2014 của Chính phủ (đối với những bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty có công ty nông, lâm nghiệp), báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt (Quý II).

Năm 2015, Ban Chỉ đạo cũng sẽ tập trung theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tái cơ cấu Vinashin theo Nghị quyết của Chính phủ và Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2016 - 2020 (Quý IV).

Một nhiệm vụ trọng tâm khác, được Ban Chỉ đạo đặt ra trong năm 2015 là sẽ tăng cường và chủ động công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Trước đó, tại Thông báo kết luận sau phiên họp với Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành bằng được kế hoạch tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2014-2015, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Trong đó, đối với doanh nghiệp chưa thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, trong quý I/2015 cần thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu trong quý III/2015 công bố giá trị doanh nghiệp và quý IV phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

Đối với doanh nghiệp đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức ngay việc xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu trong quý II/2015 tất cả đều công bố được giá trị doanh nghiệp và Quý III/2015 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa. Đối với doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu đến quý I/2015 tất cả đều công bố được giá trị doanh nghiệp và cuối Quý II/2015 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

Những doanh nghiệp có điều kiện thì thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) theo quy định hiện hành. Những doanh nghiệp chưa có điều kiện IPO ngay thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác nhằm thay đổi hình thức pháp lý doanh nghiệp, đa dạng hóa sở hữu, góp phần dân chủ hóa kinh doanh, tạo hàng hóa sẵn sàng cho thị trường…

Kiên quyết hơn, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan