Cập nhật ngày 28/07/2015 - 14:38:34

           

Tháng đầu tiên Luật DN 2014 có hiệu lực: Số lượng DN thành lập mới giảm nhẹ

- Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh vừa cho biết, trong tháng 7/2015 doanh nghiệp thành lập mới tuy có giảm cả về số lượng và vốn đăng ký, nhưng tính chung cả 7 tháng, cả hai chỉ số này vẫn có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo ca Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh (B Kế hoch và Đu tư), tính t ngày 20/06-20/7/2015, c nước có 6.598 doanh nghip được thành lp mi vi s vn đăng ký 38.869 t đng, gim 29,4% v s doanh nghip và gim 38,4% v s vn đăng ký so vi tháng 06/2015.

Riêng 20 ngày đu thc hin Lut Doanh nghip năm 2014, t ngày 01/07-20/07/2015, c nước có 4.091 doanh nghip được tiếp nhn và cp mi đăng ký thành lp, vi s vn đăng ký 23.116 t đng, trong đó, s doanh nghip trong nước cp mi là 4.087 doanh nghip vi vn đăng ký 22.746 t đng; s doanh nghip có vn đu tư nước ngoài theo Lut Đu tư cp mi là 04 doanh nghip vi vn đăng ký 370,1 t đng.  

Nguyên nhân dn đến s st gim trong tháng 07/2015 có th do đây là tháng đu tiên thc hin Lut Doanh nghip năm 2014 nên doanh nghip còn b ng vi các quy đnh v đăng ký kinh doanh.

Mc dù s doanh nghip đăng ký thành lp mi trong tháng 7 gim, song các tháng trước đó tăng khá nhiu, nên tính chung 7 tháng đu năm 2015, con s này vn tăng so vi cùng kỳ năm 2014. C th: s doanh nghip thành lp mi ca c nước trong 7 tháng đu năm 2015 là 52.004 doanh nghip vi tng s vn đăng ký là 321.265 t đng, tăng 22,7 % v s doanh nghip và tăng 22,4 % v s vn đăng ký so vi cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong 7 tháng va qua, có 12.749 lượt doanh nghip thay đi tăng vn vi tng s vn đăng ký tăng thêm là 365.170 t đng. Như vy, tng s vn đăng ký mi và đăng ký b sung thêm vào nn kinh tế trong 7 tháng đu năm 2015 là 686.435 t đng. 

S biến đng v s doanh nghip thành lp qua các tháng chưa có mt xu hướng rõ ràng khi tháng sau vn có th tăng hoc gim so vi tháng trước. Tuy nhiên, khi so sánh v s lượng doanh nghip thành lp ca các tháng hoc quý được tính t đu năm đến thi đim báo cáo cho thy, xu hướng gia tăng v s lượng doanh nghip thành lp so vi cùng kỳ năm trước (Biu đ), đây là tín hiu kh quan và là cơ s ca s gia tăng v s doanh nghip ca năm sau so vi năm trước.

Đim sáng chú ý trong bc tranh doanh nghip 7 tháng đu năm đó là, s doanh nghip đăng ký thành lp mi tăng tt c các ngành so vi 6 tháng đu năm 2014: Ngh thut, vui chơi và gii trí tăng 125,6%, Kinh doanh bt đng sn tăng 67,8%, Vn ti kho bãi tăng 51,1%, Nông nghip, lâm nghip và thy sn tăng 38,1%, Dch v vic làm, du lch, cho thuê máy móc, thiết b, đ dùng và các dch v h tr khác tăng 33,1%, Xây dng tăng 29,4%, Khoa hc, công ngh, dch v tư vn, thiết kế, qung cáo và chuyên môn khác tăng 25,3%...

Ngoài ra, trong 7 tháng đu năm 2015, c nước có 9.974 doanh nghip ngng hot đng quay tr li hot đng, tăng 5,8% so vi cùng kỳ năm 2014. Đây là con s đáng khích l cho thy tín hiu tt ca nn kinh tế đã to thêm cơ hi đu tư, kinh doanh cho nhng doanh nghip đang gp khó khăn.

S doanh nghip hoàn tt th tc gii th, chm dt hot đng kinh doanh trong 7 tháng đu năm 2015 ca c nước là 5.456 doanh nghip, gim 2,7% so vi cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, s doanh nghip gp khó khăn buc phi tm ngng hot đng ca c nước là 32.373 doanh nghip, tăng 1,2% so vi cùng kỳ năm trước, bao gm: 10.059 doanh nghip đăng ký tm ngng hot đng có thi hn, 22.314 doanh nghip ngng hot đng ch đóng mã s doanh nghip hoc không đăng ký.

S lượng doanh nghip gii th, tm ngng hot đng t l nghch vi quy mô vn. C th, s lượng doanh nghip gii th, tm ngng hot đng trong 7 tháng đu năm 2015 phn ln là nhng doanh nghip có quy mô vn đăng ký dưới 10 t đng ln lượt chiếm ti 93,4% và 93,7%, trong khi s doanh nghip gii th, tm ngng hot đng có quy mô vn trên 100 t đng ch chiếm ln lượt 0,012% và 0,0058% (Bng 1, Bng 2).

S chênh lch quá ln này, phn nào cho thy rng nh có sc đ kháng và hoch đnh chiến lược kinh doanh tt hơn, nhng doanh nghip có quy mô vn ln thường có đ n đnh và sc chng chi vi khó khăn cao hơn so vi các doanh nghip nh.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan