Cập nhật ngày 28/08/2018 - 14:40:48

           

Cơ cấu lại ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020

- Bộ Công Thương đặt ra mục tiêu đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP đạt từ 30%-35%.

Mới đây, Bộ Công Thương đã thông qua Quyết định số 2903/QĐ-BCT, ngày 16/08/2018 ban hành “Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025”.

Chương trình đặt ra mục tiêu đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP đạt từ 30%-35%. Đồng thời, trong giai đoạn đến năm 2020, phấn đấu tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP, lao động trong công nghiệp và xây dựng chiếm 25-30%, thu hẹp khoảng cách các chỉ số về năng lực cạnh tranh công nghiệp so với các nước ASEAN-4.

Đến năm 2025, mục tiêu đặt ra là tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP được duy trì ở mức trên 35%, tỷ trọng hàng chế biến, chế tạo trong xuất khẩu được duy trì ở mức trên 85%, năng suất trong ngành công nghiệp tăng bình quân từ 6%-7%, một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Đồng thời, thu hẹp khoảng cách về năng lực cạnh tranh công nghiệp với các nước ASEAN-4; năng suất trong ngành công nghiệp tăng bình quân từ 6%-7%; tỉ trọng đóng góp của nhóm ngành công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến chế tạo và của khu vực tư nhân bình quân cao hơn giai đoạn 2015-2020. Một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; hình thành một số doanh nghiệp công nghiệp trong nước có quy mô lớn, đa quốc gia có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Nhằm hoàn thành kế hoạch đặt ra, Bộ Công Thương xác định rõ 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Cụ thể:

Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và thể chế cơ cấu lại ngành công nghiệp. Theo đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia, chính sách hoàn thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa và công khai quy trình, thủ tục hành chính…

Thứ hai, thúc đẩy, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng trong cách ngành công nghiệp. Tăng cường áp dụng hệ thống tổ chức sản xuất tiên tiến và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sản xuất công nghiệp, gắn sản xuất công nghiệp với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Thứ ba, phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên nhằm tạo tác động lan tỏa cho toàn ngành công nghiệp: Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là các sản phẩm Việt Nam có lợi thế cạnh tranh nhằm nâng cao giá trị gia tăng của ngành, tăng giá trị xuất khẩu.

Thứ tư, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước theo đúng lộ trình đã được phê duyệt; thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước trong các ngành công nghiệp nhằm phát huy hiệu quả của các nguồn lực.

Thứ năm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp tư nhân thông qua khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân lớn đầu tư dài hạn, tạo dựng sản phẩm và thương hiệu mạnh, có sức cạnh tranh quốc tế; thu hẹp Khoảng cách về năng lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp FDI trong các ngành công nghiệp như ô tô, dệt may, da giày, điện tử...

Thứ sáu, điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại các ngành công nghiệp và phát triển các ngành kinh tế trên từng vùng, từng địa phương theo hướng tập trung, không dàn đều theo địa giới hành chính, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh.

Thứ bảy, xây dựng năng lực hỗ trợ cơ cấu lại các ngành công nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp công nghệ cao; Tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp công nghiệp, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực một cách thực chất theo đúng nhu cầu.

Thứ tám, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực nhằm cung cấp các giải pháp hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp.  Tập trung đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng để nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ trong nước, trình độ thiết kế, chế tạo, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên.

Cuối cùng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp./.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan