Cập nhật ngày 20/03/2020 - 09:32:01

           

Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh:

Tạo sức lan tỏa trong các KKT, KCN

- Năm 2019, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 08 dự án đầu tư trong nước (DDI) và 05 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký gần 2.073 tỷ đồng và 6.806.473 USD. Tính đến thời điểm tại, trên địa bàn các KKT và KCN Tỉnh có 172 dự án đầu tư còn hiệu lực.

Tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

Một dự án quy mô lớn trong KKT Vũng Áng

Nam 2019 hoạt động quản lý nhà nước được Ban Quản lý khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh (viết tắt là Ban Quản lý) thực hiện hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, cùng với việc tổ chức phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh phát động) đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị cũng như trong các doanh nghiệp KCN, KKT đã góp phần tạo cú hích lớn thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các KKT và KCN tiếp tục được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh) tăng cường đẩy mạnh. Hiện nay, trên địa bàn KKT Vũng Áng, KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và KCN Gia Lách đang triển khai xây dựng 08 công trình hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư gần 1.360 tỷ đồng.

 Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch thường xuyên được quan tâm và theo dõi, giám sát chặt chẽ. Năm qua Ban Quản lý đã thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) cho 15 dự án đầu tư với diện tích quy hoạch là 41,5 ha, trong đó chấp thuận mới 08 dự án, điều chỉnh 07 dự án; cấp 16 giấy phép xây dựng cho các công trình, hạng mục công trình của các nhà đầu tư.

Công tác quản lý lao động trong các KKT và KCN được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và của các cơ quan có thẩm quyền. Trong năm 2019 Ban Quản lý đã cấp 1.028 lượt giấy phép lao động tiếp nhận và xử lý báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 06 đơn vị trong KKT Vũng Áng; báo cáo đề xuất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận cho phép tuyển dụng, sử dụng 1.020 lao động người nước ngoài. Bên cạnh đó, Ban Quản lý còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp trong các KKT và KCN thực hiện tốt các chính sách, chế độ cho người lao động theo quy định.

Hiện nay tổng số lao động đang làm việc tại KKT Vũng Áng là 18.910 người (lao động Việt Nam và lao động nước ngoài); trong đó dự án Khu liên hợp Gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh đã thu hút  13.805 người lao động.

Công tác quản lý tài nguyên - môi trường trong thời gian vừa qua tiếp tục được thực hiện tốt. Ban Quản lý thường xuyên chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các dự án trong KKT, KCN. Đặc biệt đối với dự án trọng điểm Khu liên hợp gang thép Formosa, Ban thường xuyên chủ động phối hợp với các Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND Tỉnh kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của dự án này.

 Trong năm 2019 Ban Quản lý đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục và ký hợp đồng cho thuê đất của 15 dự án đầu tư với tổng diện tích là 30,02 ha; thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất cho 07 dự án; quyết định thu hồi đất của 08 dự án với diện tích 73,1 ha.

Công tác nội bộ cơ quan được quan tâm, thường xuyên rà soát, chỉnh sửa bổ sung để đảm bảo phù hợp với tình hình công tác thực tế của đơn vị trong từng thời kỳ.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Ban Quản lý đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt đông quản lý nhà nước và trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan, đặc biệt là bộ phận “một cửa, tại chỗ” ngày càng phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được phân công, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp rút ngắn các thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đầu tư, qua đó giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư nhanh chóng, thuận lợi…

Lãnh đạo Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ trao Cờ luân lưu cho lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh (cầm cờ luân lưu) đảm nhận đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2020

Để đạt được những kết quả trên là do Ban Quản lý đã tổ chức và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong toàn đơn vị và lan tỏa rộng khắp đến các KCN, KKT. Công tác thi đua khen thưởng của Ban Quản lý từng bước đi vào nề nếp, nội dung các phong trào thi đua đã bám sát với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác của đơn vị; thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý và các doanh nghiệp trong các KCN, KKT. Qua đó có tác dụng thúc đẩy, động viên kịp thời các cá nhân, tập thể đạt được nhiều thành tích cao để đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị.

Giữ vững nhịp độ phát triển các KKT và KCN

Cảng Sơn Dương trong KKT Vũng Áng

Năm 2019 hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KKT và KCN trên địa bàn Tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh với những kết quả khả quan. Trong năm Ban Quản lý đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 08 dự án đầu tư trong nước (DDI) với số vốn đăng ký gần 2.073 tỷ đồng; 05 dự án đầu tư nước ngoài ( FDI) với số vốn đăng ký là 6.806.473 USD.

Tính đến thời điểm hiện nay, các KKT và KCN trên địa bàn Tỉnh có 172 dự án đang còn hiệu lực; trong đó: KKT Vũng Áng có 139 dự án (gồm 82 dự án DDI với tổng mức đầu tư đăng ký là 52.395,184 tỷ đồng và 57 dự án FDI với tổng mức đầu tư đăng ký là 13.568,612 triệu USD); KKT Cầu Treo có 24 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký là 1.726,521 tỷ đồng; KCN Gia Lách có 09 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký là 885,096 tỷ đồng.

Cùng với đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KKT, KCN năm 2019 tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng, cụ thể:

Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn KKT, KCN chiếm tỷ trọng rất lớn so với cả Tỉnh (nhất là khi dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa bắt đầu đi vào hoạt động). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 3.098.76 triệu USD (trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 822,44 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 2.276,32 triệu USD).

Thu ngân sách đạt 7.210,18 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 6.100,59 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018 (thu tại KKT Vũng Áng 6.010,16 tỷ đồng, tăng 15%; thu tại KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 90,43 tỷ đồng, giảm 24%); thu từ nội địa đạt 1.109,59 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó thu tại KKT Vũng Áng là 1.090,77 tỷ đồng, giảm 12%; thu từ KKT cửa khẩu quốc tế  Cầu Treo và KCN Gia Lách 18,82 tỷ đồng, giảm 33%).

Công tác quản lý nhà nước về lao động thường xuyên được giám sát chặt chẽ. Ban Quản lý thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định về pháp luật lao động cho người lao động. Trong năm qua Ban Quản lý cũng đã cấp 1.028 lượt  giấy phép lao động. Đến nay, tổng lao động làm việc trong các KCN, KKT của Tỉnh là 18.910 người.

Tại Hội nghị tổng kết Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2019, lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, trong năm mới 2020 tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý tiếp tục phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, nỗ lực vượt khó phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KKT và KCN trên địa bàn.

Để đạt được kỳ vọng đó, Ban Quản lý sẽ không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Hà Tĩnh phát động, tiếp tục nhân rộng và lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước gắn với tình hình thực tế tại đơn vị đến toàn thể các thành viên Ban Quản lý cũng như người lao động trong các doanh nghiệp KCN, KKT./.

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan