Đây là thông tin được ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đưa ra tại buổi Họp báo chuyên đề ''Cơ chế quản lý giá đối với nhóm hàng hóa dịch vụ chuyển từ phí, lệ phí sang giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, ngày 11/11/2016" do Bộ Tài chính tổ chức chiều 27/12/2016.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Truyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá thông tin, tại một số nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng của Nghị định 149 liên quan đến thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, địa phương đối với một số hàng hóa, dịch vụ; quy định lập quỹ bình ổn giá; kê khai giá.

Từ ngày 01/01/2017, 17 loại phí được chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá

Đáng chú ý, theo quy định về thẩm quyền và hình thức định giá của Bộ trưởng các bộ và của UBND tỉnh đối với danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá, tổng cộng có 17 loại phí được chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá. Theo đó, Chính phủ giao thẩm quyền định giá 10/17 hàng hóa, dịch vụ với hình thức định giá gồm khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu và giá cụ thể tùy từng nhóm hàng hóa, dịch vụ cho 6 Bộ.

Trong đó, những quy định về giá sản phẩm, dịch vụ từ phí chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quy định giá của Bộ Tài chính thuộc 6 nhóm: Thứ nhất, sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; Thứ hai, khung giá kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật; Thứ ba, khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; Thứ tư, giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng; Thứ năm, giá cụ thể kiểm định phương tiện vận tải; Thứ sáu là giá dịch vụ chứng khoán.

Bộ Tài chính cũng đã ban hành một loạt các Thông tư hướng dẫn về phí sang cơ chế giá do nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của mình.

Về cơ bản, việc chuyển từ phí sang giá do Nhà nước định giá không làm xáo trộn hoạt động cung ứng dịch vụ của đơn vị và việc sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân. Các đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc theo quy định của pháp luật về quản lý giá và pháp luật có liên quan. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị trong việc nghiên cứu, đánh giá để xây dựng giá dịch vụ phù hợp với quy định hiện hành về phương pháp định giá chung theo nguyên tắc xác định giá quy định tại Luật giá; phù hợp với đặc thù của từng ngành, từng dịch vụ và tình hình thị trường.

Cũng theo đại diện Cục quản lý giá, Bộ Tài chính đã và đang tích cực triển khai thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ theo quy định và đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế trong giai đoạn đầu thực hiện theo cơ chế giá, về cơ bản phần lớn các mức giá các hàng hóa, dịch vụ được Bộ Tài chính quy định tại các thông tư nêu trên bằng các mức phí đang thực hiện năm 2016, một số ít giá dịch vụ được quy định thấp hơn hoặc được tính thêm một số chi phí theo lộ trình.

Cũng theo thông tin tại cuộc họp báo, trước đó ngày 25/11/2015, Quốc hội đã thông qua Luật phí, lệ phí có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Cụ thể, tại Điều 24 Luật Phí, Lệ phí quy định các khoản phí trong Danh mục phí và lệ phí kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá do Nhà nước định giá theo Danh mục tại Phụ lục số 2 kèm theo Luật này được thực hiện theo Luật giá và giao Chính phủ quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền quy định giá và hình thức định giá.

Quy định trên đã đặt ra yêu cầu cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày, 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá do quy định về thẩm quyền định giá của Nhà nước và hình thức định giá là một nội dung của Nghị định này.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về giá, thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP. Theo đó, ngày 11/11/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành 13 thông tư hướng dẫn, trong đó có 01 Thông tư số 233/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 sửa đổi bổ sung Thông tư số 56/2014/TT-BTC và 12 thông tư quy định giá sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quy định giá của Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, để đảm bảo những cơ chế chính sách trên được triển khai kịp thời, hiệu quả, Bộ Tài chính đã có các công văn hướng dẫn bộ, ngành, ủy ban nhân dân, sở tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ đối với các khoản phí chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá./.