Cụ thể, thu nội địa trong Tháng 2 ước đạt 65,6 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt 179,4 nghìn tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước), số thu nội địa ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán năm, tăng 15,5% so cùng kỳ năm 2017. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16,5% dự toán năm, tăng 7,1%; thuế thu nhập cá nhân đạt 17,6% dự toán năm, tăng 6,3%; các loại phí, lệ phí đạt 18,3% dự toán năm, tăng 29,8%. Ước tính cả nước có 45/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 16%), trong đó 31 địa phương thu đạt trên 18% dự toán năm; 51/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 12 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Thu ngân sách từ dầu thô tháng 2 ước đạt 4,85 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng thu đạt 9,1 nghìn tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán năm, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2017, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán đạt 2,61 triệu tấn, bằng 19% kế hoạch, giá dầu thanh toán bình quân đạt 67,7 USD/thùng, tăng 17,8 USD/thùng so với giá dự toán cao hơn 10,3 USD/thùng so với cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 2 ước đạt 16,47 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán năm, xấp xỉ mức thu cùng kỳ năm 2017; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (17,5 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt khoảng 24,2 nghìn tỷ đồng, bằng 13,5% dự toán năm, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Về chi ngân sách, tổng chi NSNN tháng 2 ước 85,1 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 2 tháng đạt 177,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán năm, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt khoảng 7,5 nghìn tỷ đồng, bằng 1,9% dự toán năm, bằng 45,5% so với cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt xấp xỉ 22 nghìn tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán năm, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2017; chi thường xuyên đạt 147,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,7% dự toán năm, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo. Đến ngày 28/2/2018 đã thực hiện phát hành 29,38 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ (đạt 14% kế hoạch), đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

Trên thị trường thứ cấp, khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính phủ bảo lãnh bình quân/ngày trong tháng 02/2018 đạt khoảng 12.358 tỷ đồng/phiên cao hơn khoảng 18,7% so với bình quân tháng 01/2018./.