Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2/2022 ước đạt 138.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 114.600 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 19.000 tỷ đồng...

Với kết quả khả quan trên, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm nay đạt 323.800 tỷ đồng, bằng 22,9% dự toán năm và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số khoản thu chính như: thu nội địa đạt 270.800 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 45.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,6% và 29,4% so với cùng kỳ năm trước.

Chi đầu tư phát triển tăng mạnh gần 90%
Thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm nay thặng dư nhờ tốc độ tăng thu cao hơn tăng chi. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tổng chi ngân sách nhà nước trong tháng 2/2022 ước đạt 106.300 tỷ đồng, qua đó, lũy kế 2 tháng đầu năm nay ước đạt 228.200 tỷ đồng (bằng 12,8% dự toán năm), tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên đạt 163.300 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển đạt 44.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,9% và 89,9%./.