Theo Báo cáo tình hình thành lập và phát triển KCN, KKT 6 tháng đầu năm 2019 của Vụ Quản lý khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến cuối tháng 6 năm 2019, cả nước có 326 khu công nghiệp (KCN) được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt xấp xỉ 95,5 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 65,6 nghìn ha, chiếm khoảng 68,7%.

Trong 326 KCN được thành lập, có 251 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 66,2 nghìn ha và 75 KCN đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng với tổng diện tích khoảng 29,3 nghìn ha. Ngoài ra, tỷ lệ lấp đầy của các KCN đang hoạt động đạt gần 74%.

Các KCN, KKT đã thu hút được 8,7 tỷ USD vốn FDI

Bên cạnh đó, cả nước có 17 KKT ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước khoảng hơn 845 nghìn ha. Ngoài ra, KKT Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) nằm trong quy hoạch phát triển các KKT nhưng chưa được thành lập.

Lũy kế đến tháng 6/2019, có 38 KCN nằm trong KKT với tổng diện tích khoảng 15,2 nghìn ha; trong đó 17 KCN đang hoạt động có tổng diện tích khoảng 6,9 nghìn ha và 21 KCN đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích khoảng 8,3 nghìn ha.

Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2019, các KCN, KKT trên cả nước thu hút được khoảng 340 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký mới đạt khoảng 8,7 tỷ USD, nâng tổng số dự án vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 8.900 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 186 tỷ USD.

Đối với các dự án đầu tư trong nước, các KCN, KKT trên cả nước thu hút được khoảng 334 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt khoảng 82,9 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài lên khoảng hơn 9.086 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2.060,5 nghìn tỷ đồng.

Ước tính đến hết tháng 6/2019, có hơn 3,6 triệu lao động đang làm việc tại các KCN, KKT trên cả nước, trong đó số lao động nữ chiếm khoảng 60%.

Vụ Quản lý khu kinh tế cũng cho biết, dự kiến đến hết tháng 6/2019, có 221/251 KCN đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung (đạt tỷ lệ 88%)./.