Theo đó, Apax English lần đầu tiên công bố huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu riêng lẻ kể từ khi thành lập năm 2012. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và được đảm bảo bằng tài sản. Kỳ hạn trái phiếu là 24 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 12%/năm với kỳ tính lãi là 03 tháng/lần. Thời gian phát hành vào ngày 23/02/2021.

Vic phát hành trái phiếu để b sung ngun vn nm trong chiến lược kinh doanh ca Apax English, giúp đáp ng các yêu cu v ti ưu hoá vn hành, tái cu trúc sn phm nhm đảm bo hiu qu kinh doanh ca doanh nghip trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Được biết, trong vòng 4 năm (2016 - 2020), s lượng trung tâm Apax English đã tăng 468%, t 22 trung tâm lên 125 trung tâm, tri khp 31 tnh, thành trên toàn quc.

C th, vi s tin 200 t đồng d kiến thu được t đợt phát hành trái phiếu ln này, Apax English s s dng 60 t đồng để nâng cp sách theo hp đồng mi; 34,5 t đồng để nâng cp chương trình hc cho CDL; 54 t đồng để nâng cp phòng hc thc tế o theo chương trình mi và 38,5 t đồng được dùng để nâng cp các trung tâm vn hành t năm 2015 - 2017.

Apax English/Apax Leaders tích cc đổi mi và nâng cp chương trình đào to, xác lp chun hc tiếng Anh online mi cho tr em Vit Nam.

Đặc bit, Apax English cũng ưu tiên s dng mt phn không nh ngân sách để đảm bo kh năng duy trì chi tr đẩy đủ lương, thưởng cho đội ngũ giáo viên nước ngoài và cán b nhân viên trong toàn h thng.

Phát hành trái phiếu là mt trong nhng kênh huy động vn chính thng, chuyên nghip trên th trường hin nay nên ngày càng được nhiu doanh nghip tn dng nhm đa dng hoá hình thc huy động vn, đảm bo nhu cu vn đầu tư phát trin cho doanh nghip. Đồng thi, thông qua phát hành, các doanh nghip cũng tìm kiếm thêm được các đối tác, các nhà đầu tư tim năng và thin chí đồng hành cùng doanh nghip trong dài hn./.