Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bộ tiêu chí DII được xác định với 24 tiêu chí thành phần

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông qua Quyết định số 885/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ tiêu chí DII).

Bộ tiêu chí DII được xác định với 24 tiêu chí thành phần, chia theo 6 nhóm tiêu chí gồm:

1- Kế hoạch thúc đẩy, hỗ trợ phát triển hạ tầng số (điểm tối đa 80 điểm), có 4 tiêu chí thành phần;

2- Hạ tầng viễn thông băng rộng (điểm tối đa 60 điểm), gồm 6 tiêu chí thành phần;

3- Hạ tầng điện toán đám mây (điểm tối đa 20 điểm), có 1 tiêu chí thành phần;

4- Hạ tầng công nghệ số (điểm tối đa 30 điểm), có 3 tiêu chí thành phần;

5- Nền tảng số (điểm tối đa 20 điểm), có 1 tiêu chí thành phần;

6- Sử dụng dịch vụ viễn thông (điểm tối đa 90 điểm), có 9 tiêu chí thành phần.

Về trình tự đánh giá, theo Quyết định số 885/QĐ-BTTTT, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí DII của địa phương theo hướng dẫn của Cục Viễn thông.

Tiếp đó, Cục Viễn thông tổng hợp, gửi kết quả đánh giá lần 1 để Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận kết quả đánh giá hoặc có ý kiến góp ý về kết quả đánh giá lần 1 đối với địa phương mình.

Cuối cùng, căn cứ văn bản xác nhận hoặc góp ý về kết quả đánh giá lần 1 của các Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông đánh giá kết quả lần 2, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Cục Viễn thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai áp dụng Bộ tiêu chí DII; định kỳ hàng năm tổ chức thu thập dữ liệu, công bố kết quả triển khai thực hiện Bộ tiêu chí DII của các địa phương; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nội dung Bộ tiêu chí DII để trình Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế; cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương số liệu do Cục Viễn thông theo dõi, phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng phát triển hạ tầng số của địa phương; phát triển phần mềm đánh giá, xếp hạng phát triển hạ tầng số và chia sẻ dữ liệu với các địa phương./.