Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Bộ Công an vận hành từ ngày 11/2/2022. Đây là trang thành phần thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, có địa chỉ tại: http://bocongan.gov.vn/pbgdpl.html.

Bộ Công an vận hành Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật
Giao diện trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an

Trang này là kênh thông tin pháp luật chính thống, công khai để các tổ chức, cá nhân có thể khai thác toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an; tham gia ý kiến, đóng góp vào các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng; góp phần hoàn thiện, xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự.

Thông qua Trang thông tin, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tương tác với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, để hỏi đáp về các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Việc đưa vào hoạt động Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử và yêu cầu phát triển của xã hội. Qua đó, giúp nhân dân tiếp cận thông tin về pháp luật thuận lợi, dễ dàng hơn; kết nối, chia sẻ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…/.