Bộ KH&ĐT: Không giảm cơ học, không làm tăng các thủ tục hành chính với doanh nghiệp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành việc cắt giảm thủ tục hành chính theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP trước ngày 31/8/2021

Cắt giảm thủ tục hành chính: Hoàn thành trước ngày 31/8/2021

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mới ban hành Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT, ngày 28/7, yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng của đơn vị phải rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc đánh giá lợi ích, tác động của việc loại bỏ các quy định, không giảm cơ học, không làm phát sinh tăng các thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Bộ trưởng yêu cầu, các đơn vị phải chủ động phối hợp với nhau, lấy ý kiến tham vấn các tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp liên quan về phương án cắt giảm, đơn giản hóa. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/8/2021 và báo cáo định kỳ theo yêu cầu tại Nghị quyết 68/NQ-CP.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết tâm đẩy mạnh công tác thống kê và đặt mục tiêu cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại phần mềm hệ thống trước ngày 31/8/2021.

Đồng thời, để chủ động triển khai, các vụ và đơn vị có liên quan phải phối hợp, xây dựng, soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để tổ chức thực thi ngay khi phương án cắt giảm, đơn giản hoá được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Về việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, khối lượng công việc phải thống kê, rà soát, đánh giá, lợi ích - chi phí tuân thủ các quy định về hoạt động kinh doanh tương đối lớn và gấp; hệ thống phần mềm hoạt động chưa ổn định, gây quá tải; trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị định liên quan đến đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020.

Do vậy, việc cập nhật, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của các đơn vị còn phụ thuộc vào kết quả rà soát công bố thủ tục hành chính, sau khi văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính được ban hành.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng thẳng thắn nhìn nhận một số đơn vị thuộc Bộ chưa quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao hoặc chưa đáp ứng đúng yêu cầu về công tác này, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Bộ là đơn vị tiên phong trong cải cách và thúc đẩy cải cách.

Trước đó, ngày 24/8/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1308/QĐ-BKHĐT thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Tổ công tác có chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức tham vấn, đối thoại với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc bất cập, cũng như phương án tháo gỡ.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện và phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trình Bộ trưởng xem xét, quyết định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đôn đốc các đơn vị xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp quy để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Công bố 20 TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Ngày 30/7/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành Quyết định số 1023/QĐ-BKHĐT về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Quyết định, có 20 thủ tục hành chính thuộc 04 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Cụ thể, lĩnh vực Đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài công bố tại Quyết định số 426/QĐ-BKHĐT ngày 14/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 11 thủ tục hành chính; lĩnh vực Đấu thầu công bố tại Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019; Quyết định số 1901/QĐ-BKHĐT ngày 03/12/2019 và Quyết định số 1779/QĐ-BKHĐT ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 07 thủ tục hành chính; lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 01 thủ tục hành chính; lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa công bố tại Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 01 thủ tục hành chính.

26 thủ tục hành chính thuộc 04 lĩnh vực thuộc thẩm quyết giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả gồm: lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 03 thủ tục hành chính; lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa công bố tại Quyết định 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 01 thủ tục hành chính; lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28/8/2020 là 03 thủ tục hành chính, Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 828/QĐ-BKHĐT ngày 27/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 09 thủ tục hành chính; lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam công bố tại Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 10 thủ tục hành chính.

22 thủ tục hành chính thuộc 04 lĩnh vực không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện tiếp nhận tại Bộ Phận tiếp nhận và Trả kết quả gồm: lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 05 thủ tục hành chính; lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa công bố tại Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 02 thủ tục hành chính; lĩnh vực Đấu thầu công bố tại Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 04 thủ tục hành chính; lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài công bố tại Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28/8/2020 là 03 thủ tục hành chính, Quyết định số 828/QĐ-BKHĐT ngày 27/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 08 thủ tục hành chính.

Tại Quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm 07 thủ tục hành chính thuộc 02 lĩnh vực: Đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài công bố tại Quyết định số 426/QĐ-BKHĐT ngày 14/4/2021 là 03 thủ tục hành chính và Đấu thầu công bố tại Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019, Quyết định số 1901/QĐ-BKHĐT ngày 03/12/2019 và Quyết định số 1799/QĐ-BKHĐT ngày 08/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 04 thủ tục hành chính./.