Thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ

Cụ thể, trong quý I/2017, Bộ Tài chính đã thực hiện các đề án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ. Theo đó, đã trình dự án Luật Quản lý nợ công; Trình Quốc hội phê duyệt chủ trương xây dựng dự án Luật thuế bảo vệ môi trường; Phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra, hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Tính đến ngày 10/3/2017, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 nghị định, 03 quyết định, ban hành theo thẩm quyền 27 thông tư.

Bộ Tài chính đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách hành chính năm 2017

Đồng thời, tiếp tục rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan theo hướng bãi bỏ, đơn giản hóa để thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ; Triển khai Đề án 896 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân.

Ngày 19/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2693/QĐ-BTC về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Theo đó, Bộ Tài chính đã xây dựng các kế hoạch đối với từng lĩnh vực cụ thể: Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính... Tiếp đó, ngày 20/02/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, ngày 06/02/2017 của Chính phủ. Kế hoạch hành động đã được cụ thể hóa bằng 47 nhóm nhiệm vụ, 87 giải pháp và 175 sản phẩm đầu ra.

Để tăng cường công tác giám sát của người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với thủ tục hành chính thuế. Theo đó, ngày 07/03/2017, đã tổ chức hội nghị công bố kết quả về sự hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2016. Kết quả là 7,5 điểm, quy ra tỷ lệ là 75%.

Ngoài ra, để triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam rà soát các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện qua dịch vụ bưu chính.

Quản lý, điều hành hiệu quả, minh bạch

Trong quý I/2017, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức điều hành, quản lý ngân sách nhà nước đảm bảo cân đối ngân sách.Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 2 tháng đầu 2017 đạt 185,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,3% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2016. Tổng chi ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2017 ước đạt 175,8 nghìn tỷ đồng, bằng 12,6 dự toán, tăng 8,4% so với cùng kỳ 2016.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan trình Chính phủ ban hành Quyết định số 186/QĐ-TTg, ngày 10/02/2017 về việc ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và Quyết định số 254/QĐ-TTg, ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp với UBND các tỉnh Tiền Giang và Sơn La ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công.

Đáng chú ý, với nỗ lực điều hành, quản lý hiệu quả, trong quý I/2017, Bộ Tài chính đã tiết kiệm 40,6 triệu đồng đối với công tác chi thường xuyên. Đối với công tác quản lý, xử lý tài sản, đã điều chuyển 36 trụ sở làm việc từ các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ sang các đơn vị ngoài ngành tài chính với tổng nguyên giá là 33.044.182.361 đồng; điều chuyển 02 tài sản giữa các đơn vị trong ngành với tổng nguyên giá là 36.980.000 đồng.

Bộ Tài chính cũng luôn chú trọng đến công tác hiện đại hóa hành chính, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, trong quý I/2017, tổng số thủ tục hành chính đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 893 thủ tục, trong đó 223 dịch vụ mức độ 1; 378 dịch vụ mức độ 2; 104 dịch vụ mức độ 3 và 188 dịch vụ mức độ 4. Tiếp tục tổ chức vận hành và giám sát hệ thống chặt chẽ để đáp ứng yêu cầu khai, nộp, hoàn thuế điện tử; tiếp tục đảm bảo việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua Hệ thống Thông quan tự động (VNACCS/VCIS) ổn định, an ninh, an toàn, không làm gián đoạn các hoạt động nghiệp vụ.

Có thể thấy, nhờ triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp về cải cách hành chính, công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính trong quý I/2017 đã bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính./.