Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến thời điểm 15/11/2015 ước đạt 807 nghìn tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán năm. Trong đó: thu nội địa đạt 598,4 nghìn tỷ đồng, bằng 93,7%; thu từ dầu thô 58,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 145,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,3%.

Đáng chú ý trong thu nội địa là có một số khoản thu đã vượt dự toán năm: Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 21,1 nghìn tỷ đồng, bằng 163,1% dự toán năm; thu tiền sử dụng đất 49,2 nghìn tỷ đồng, bằng 126,1%; lệ phí trước bạ 18,8 nghìn tỷ đồng, bằng 121,9%.

Một số khoản thu dù chưa đạt dự toán năm nhưng được đánh giá là tiến triển khá, có thể hoàn thành chỉ tiêu trong năm nay, như: thuế thu nhập cá nhân đạt 49,6 nghìn tỷ đồng, bằng 96,7% dự toán năm; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước ước tính đạt 110,9 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8%.

Riêng thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 118 nghìn tỷ đồng, bằng 82,9% dự toán năm; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 185,6 nghìn tỷ đồng, bằng 84%.

Về chi ngân sách, tổng chi đến thời điểm 15/11/2015 ước tính đạt 961,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,9% dự toán năm. Trong đó chi đầu tư phát triển là 143,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 139,5 nghìn tỷ đồng, bằng 73,2%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước tính đạt 676,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,2%; chi trả nợ và viện trợ 132,9 nghìn tỷ đồng, bằng 88,6%.

Như vậy, ngân sách đến thời điểm 15/11 thâm hụt 154,9 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ tháng trước là 157,9 nghìn tỷ đồng thì thâm hụt đã giảm nhẹ.

Trước đó, tại phiên họp sáng ngày 11//11, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 với 392/435 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước sẽ là 1.014.500 tỷ đồng. Nếu tính cả 4.700 tỷ đồng thu chuyển nguồn ngân sách địa phương từ năm 2015 sang năm 2016 thì tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.019.200 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước được thông qua là 1.273.200 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 254.000 tỷ đồng, tương đương 4,95% GDP./.