Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cũng cho biết, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp tăng, nhưng tổng số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới lại giảm so với tháng trước. Cụ thể, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 24,3 tỷ đồng, tăng 138,9%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 89,9 nghìn người, giảm 2,5%. so với tháng trước.

Trong tháng 12/2018, cả nước còn có 3.394 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, thấp hơn 0,3% so với tháng trước; đồng thời, có 9.544 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.895 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 7.649 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 7,5%; và có 1.453 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 6,5%.

Tính chung trong năm 2018, số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, cả nước có 131.275 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.478,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 14,1% về số vốn đăng ký so với năm 2017.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2018 đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 10,2%. Nếu tính cả 2.408,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2018 là 3.886,9 nghìn tỷ đồng.

Theo vùng lãnh thổ, trong 6 vùng lãnh thổ trên cả nước, có 04 vùng có tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới khả quan với biến động cùng tăng về số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký, đó là: vùng Đồng bằng sông Hồng có 38,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 2,1% (vốn đăng ký đạt 504,1 nghìn tỷ đồng, tăng 64,6%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 18,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,2% (vốn đăng ký 164 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3%); Đông Nam Bộ 55,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 4% (vốn đăng ký 624,6 nghìn tỷ đồng, giảm 8,2%); Đồng bằng sông Cửu Long 9,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,1% (vốn đăng ký 114,1 nghìn tỷ đồng, tăng 61,5%).

Các vùng còn lại có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với năm trước đó là: Trung du và miền núi phía Bắc 5,3 nghìn doanh nghiệp, giảm 0,5% (vốn đăng ký 47,2 nghìn tỷ đồng, giảm 12,7%); Tây Nguyên 3,2 nghìn doanh nghiệp, giảm 0,5% (vốn đăng ký 24,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,1%).

Còn theo lĩnh vực hoạt động, trong năm 2018 số doanh nghiệp thành lập mới tập trung chủ yếu ở các ngành, như: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; xây dựng; công nghiệp chế biến, chế tạo; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác; bất động sản; dịch vụ lưu trú và ăn uống; vận tải, kho bãi…

Bảng 1: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động


Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh

Trong năm 2018, cả nước cũng có 34.010 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 28,6% so với năm 2017, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm nay lên gần 165,3 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới năm 2018 là 1.107,1 nghìn người, giảm 4,7% so với năm trước.

Về số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong năm 2018 là 90.651 doanh nghiệp, tăng 49,7% so với năm 2017. Trong đó, có 27.126 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,1% và 63.525 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 63,4%.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể ở hầu hết các lĩnh vực tăng so với năm trước, như: lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ lưu trú và ăn uống …

Bảng 2: Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động theo lĩnh vực hoạt động


Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh

Thống kê cũng cho thấy, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2018 là 16.314 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với năm 2017, trong đó 14.880 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,2% và tăng 34,2%. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực, như: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 6,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,3% so với năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 2,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 39,6%; xây dựng có 1,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 44,4%./.